Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ježíšovo naplnění Zákona podle Mt 5,17-48
Název práce v češtině: Ježíšovo naplnění Zákona podle Mt 5,17-48
Název v anglickém jazyce: Jesus and the Fulfillment of the Law in Mat 5:17-48
Klíčová slova: Zákon, spravedlnost, Ježíš, Nový zákon, Matoušovo evangelium
Klíčová slova anglicky: law, righteousness, Jesus, New Testament, the Gospel of Matthew
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2018
Datum zadání: 26.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2018
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium relevantní literatury na téma Zákon ve starozákonní a židovské tradici
2. Dekalog a na něj navazující sz zákoníky - práce s literaturou na dané téma (komentáře zejm. k Ex a Dt)
3. Matoušovo evangelium ve vztahu k židovské tradici
4. Rozbor vybrané pasáže Mt 5,17-48 za pomoci odborné literatury a komentářů
5. Shrnutí
Seznam odborné literatury
Biblické slovníky a lexikony
Komentáře k Ex a Dt
Komentáře k Matoušovu evangeliu
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o tom, jak Ježíš představuje svou zvěst jako naplnění Zákona a Proroků. Nejprve je pomocí komentářů stručně popsáno chápání Zákona ve starozákonní a židovské tradici, jeho pojetí v knihách Tóry, Dekalog a další legislativní texty. Ježíš jako příslušník židovského národa samozřejmě plně ctí Zákon, ale v jeho pojetí do popředí vystupuje člověk, jako nejvyšší dobro, které je třeba mít na paměti při aplikaci jednotlivých ustanovení Zákona. Mimo stručného seznámení s Matoušovým evangeliem je též nastíněn vztah Matoušova evangelia k židovství a rozbor „Kázání na hoře“, zvláště pak Mt 5,17–48. Pro srovnání jsou uvedeny některé paralely ze SZ a také srovnání s ostatními evangelii. Následuje rozbor šesti „antitezí“, jejich formulace ve Starém zákoně a následná Ježíšova interpretace a vznesení nových požadavků. Ježíš interpretuje Zákon a vznáší požadavky z pozice nejvyšší autority, tedy Syna Božího, který je nad Zákonem. Práce se zaměřuje na Ježíšovo pojetí Zákona a popisuje rozdíl mezi literou a duchem Zákona. Hlavní tématem je Ježíš jako Ten, kdo naplnil Zákon.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Jesus and the fulfillment of the Law in Mat 5:17-48
The bachelor thesis deals with how Jesus presents his message as the fulfillment of the Law and the Prophets. First, the understanding of the Law in the Old Testament and Jewish traditions is briefly described through commentary. His conception in the books of the Torah, the Decalogue and other legislative texts. Of course, Jesus, as a member of the Jewish nation, fully honors the Law, but in his view, man comes to the fore, as the highest good to be kept in mind when applying the individual provisions of the Law. A brief introduction to the Gospel of Matthew also outlines the relationship of the Gospel of Matthew to Judaism and an analysis of the "sermon on the mountain", especially Mt 5: 17-48. For comparison, some parallels from the OT are given, as well as comparisons with other Gospels. The following is an analysis of the six "antitheses", their formulation in the Old Testament, and the subsequent interpretation of Jesus and the introduction of new requirements. Jesus interprets the law and makes demands from the position of the highest authority, the Son of God. He is above the Law. The work focuses on Jesus' conception of the law and describes the difference between the letter and the spirit of the law. The main theme is Jesus as the One who fulfilled the Law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK