Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny parametrů stoje a chůze u pacientů po plastice předního zkříženého vazu
Název práce v češtině: Změny parametrů stoje a chůze u pacientů po plastice předního zkříženého vazu
Název v anglickém jazyce: Changes in stand and walking parameters in patients with anterior cruciate ligament reconstruction
Klíčová slova: ruptura předního zkříženého vazu, plastika předního zkříženého vazu, kolenní kloub, chirurgická léčba, konzervativní léčba, senzomotorický systém, neuromuskulární kontrola, analýza chůze, analýza stoje
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Opálková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2018
Datum zadání: 16.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.06.2021
Datum a čas obhajoby: 11.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2021
Oponenti: Mgr. Júlia Demeková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje změnám vybraných parametrů stoje a chůze u pacientů s plastikou předního zkříženého vazu. V úvodu teoretické části je popsána anatomie a biomechanika kolenního kloubu. Následně se práce zabývá problematikou poranění předního zkříženého vazu, možnostmi jeho léčby a s ní spojenými riziky. V neposlední řadě je rozebrán možný vliv plastiky předního zkříženého vazu na senzomotoriku a neuromuskulární kontrolu lidského pohybu a postury. Ve druhé, experimentální části práce jsou stanoveny cíle práce a hypotézy, dále je zde popsána metodika měření a výsledky. V závěru práce je rozebrána diskuze, v rámci které jsou výsledky tohoto výzkumu porovnávány se současnými studiemi. Měření probíhalo na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol za využití přístroje Zebris FDM-T System. Měření se zúčastnilo celkem 36 probandů, 18 z nich prodělalo plastiku předního zkříženého vazu na jedné dolní končetině a dalších 18 představovalo kontrolní skupinu bez žádného poranění či operace na dolních končetinách. Výsledky neprokázaly žádné statisticky významné rozdíly ve vybraných parametrech stoje a chůze mezi experimentální a kontrolní skupinou, přestože se v některých parametrech určité rozdíly mezi oběma skupinami vyskytly. To, až na silové parametry zmíněné v poslední vědecké otázce, koresponduje s výsledky, které jsou popsány v jiných studiích zabývajících se tímto tématem, pokud se jedná o parametry stoje a chůze více než jeden rok po rekonstrukční operaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK