Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anticipace změn forem práce a očekávání pracovníků spojených s procesy digitalizace a komputerizace v organizacích
Název práce v češtině: Anticipace změn forem práce a očekávání pracovníků spojených s procesy digitalizace a komputerizace v organizacích
Název v anglickém jazyce: Anticipation of Changes in the Forms of Work and Expectations of Workers Associated with Digitization and Computerization Processes in Organisations
Klíčová slova: budoucnost práce|čtvrtá průmyslová revoluce|flexiblizace|digitalizace|komputerizace|work-life balance
Klíčová slova anglicky: future of work|fourth industrial revolution|flexibilization|digitization|computerization|work-life balance
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Sycha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2018
Datum zadání: 19.02.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formy a podmínky práce se v rámci organizací neustále mění, a to také mj. v důsledku čtvrté průmyslové revoluce a rozvoje procesů digitalizace a komputerizace. Na trhu práce ve vyspělých zemích působí také více příslušníků tzv. generací Y a Z, kteří mají odlišné pracovní preference, než měly předchozí generace. Cílem diplomové práce je na základě analýzy a komparace politických dokumentů, aktuálních odborných výzkumů a teoreticky a kriticky zaměřených vědeckých pramenů analyzovat z různých perspektiv nejen současnou situaci na trhu práce, ale též vývoj a proměny práce z historické perspektivy a zejména pak určit hlavní budoucí trendy na trhu práce. Na základě určení těchto trendů pak budou nastíněny změny v motivaci pracovníků a jejich očekávání v oblasti pracovních podmínek. Následně budou navrženy způsoby, jak by mohly organizace na tyto změny reagovat při nastavování personálních procesů (především v oblasti získávání, udržení a rozvoje pracovníků). Záměrem diplomové práce je na základě multidisciplinárního přístupu poskytnout integrativní přehled hlavních budoucích trendů práce spojených s důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce a navrhnout, jakým způsobem by mohly organizace konsekventně na tyto změny v personálních procesech reagovat.

Struktura:

1 Práce jako zaměstnání
1.1 Historické představy o budoucnosti práce
1.2 Čtvrtá průmyslová revoluce a proměny pojetí práce
1.3 Pracovní preference generací
2 Hlavní trendy měnící pojetí práce
2.1 Digitalizace a komputerizace práce
2.2 Individualizace a flexibilizace práce
2.3 Polarizace práce
2.4 Slaďování pracovního a osobního života
3 Proměny práce v organizacích
3.1 Nové přístupy ke stimulaci pracovníků v personálních procesech
3.2 Nové přístupy k získávání pracovníků
3.3 Možné transformace pracovních podmínek
Seznam odborné literatury
BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. Myšlenky (Mladá fronta). ISBN 80-204-1195-X.

BECK, Ulrich. The Brave New World of Work. Cambridge: Polity Press, 2000. ISBN 978-0-7456-9439-9.

BIČÁKOVÁ, Olga. Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání? [online]. Praha: MPSV, 2008 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/cs/5793

BIRD, Jim. Work-Life Balance Defined [online]. 2003 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z:http://www.worklifebalance.com/work-life-balance-defined.html

CARNEY, Brian M. a Isaac GETZ. Svoboda v práci. Praha: Peoplecomm, 2011. ISBN 978-80-904890-1-1.

EUROFOUND AND THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Working anytime, anywhere: The effects on the world of work [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 [cit. 2017-10-29]. ISBN 978-92-897-1569-0. Dostupné také z:https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1658en.pdf

FREY, Carl a Michal OSBORNE. The Future of Employment: How suspectible are jobs to computeristation? [online]. Oxford: Martin School, 2013 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z:http://goo.gl/PgsTcO.

GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-802-4727-981.

HÁŠA, Stanislav. Co je nového v managementu. Praha: Nová beseda, 2016. ISBN 978-80-906089-9-3.

JUNOVÁ, Blanka. Čas pro změnu: … k rovnováze práce a soukromí [e-book]. 2012[cit. 2017-10-29]. Dostupné z:http://www.pracenadalku.cz/ebook-sladovani

MASON, Paul. Postcapitalism: A Guide to Our Future. Allen Lane, 2015. ISBN 978-1-846-14738-8.

MORGAN, Jacob. The future of work: attract new talent, build better leaders, and create a competitive organization. Hoboken, NJ: Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-87724-1.

NAHLES, Andrea. White Paper: Work 4.0. Berlin: Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General for Basic Issues of the Social State, the Working World and the Social Market Economy [online]. 2017 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z:https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf?__blob=publicationFile&v=3

NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND. Iniciativa práce 4.0: Studie [online]. Praha: MPSV, 2016 [cit. 2017-10-29]. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/prace_4_0/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK