Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předmět v poezii fin de siècle
Název práce v češtině: Předmět v poezii fin de siècle
Název v anglickém jazyce: Object in fin-de-siècle poetry
Klíčová slova: předmět|poezie|básně o věcech|Dinggedicht|alegorie|subjekt|objekt|lyrický subjekt|technika|poezie 19. a 20. století
Klíčová slova anglicky: objects in poems|object-poem|thing-poem|Dinggedicht|allegory|subject|lyrical "I"|technology|19th and 20th-century poetry
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2018
Datum zadání: 19.02.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z termínu Kurta Opperta Dinggedicht (anglicky object-poem, thing-poem), skrze který bude nahlížet proměny konceptualizace předmětu a věci v moderní poezii. Věcnost bude zkoumána jednak v širší perspektivě funkčního využití předmětu v básni (např. věc jako nástroj charakteristiky, ironizace, evokace atmosféry či situace), se kterou souvisí i využití věcných motivů v přeneseném slova smyslu – věc jako součást metafory, přirovnání, symbolu, alegorie. Druhým momentem práce pak budou básně o věcech v užším slova smyslu, tj. básně, ve kterých se předmět stává hlavním tématem.
Práce bude postavena na větší skupině jednotlivých básní volně ohraničených druhou polovinou 19. století a 20. léty století následujícího, speciální pozornost bude přitom věnována období fin de siècle. Práce nebude směřovat k úzce vymezené národní literatuře, bude však ve srovnávací perspektivě výrazněji přihlížet k českému kontextu.
Seznam odborné literatury
Benedict, B. Encounters with the Object: Advertisements, Time, and Literary Discourse in the Early Eighteenth-Century Thing-Poem. Eighteenth-Century Studies, vol. 40, no. 2 (2007), s. 193–207.
Brown, B.. Thing Theory. Critical Inquiry, vol. 28, no. 1, Things (Autumn, 2001), s. 1–22.
Červenka, M. Symboly, písně a mýty: studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století. Praha: 1964.
Das lyrische Bild. Simon, R., Herres, N., Lörincz, C. Wilhelm Fink Verlag, 2010.
Heidegger, M. Původ uměleckého díla. Praha, 2016.
Heidegger, M. Věc. In Básnicky bydlí člověk. Praha, 1993.
Jamme, Ch. Ztráta věcí. Filosofický časopis 39/1991, č.4, s. 571.
Oppert, K. Das Dinggedicht: eine Kunstform bei Mörike, Meyer und Rilke. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistgeschichte (1926), s. 747–830.
Pešat, Zdeněk. J. S. Machar básník. Praha, 1959.
Schwenger P. Words and the Murder of the Thing. Critical Inquiry, Vol. 28, No. 1, Things (Autumn, 2001), s. 99-113.
Todorov, T. Théories du symbole. Paris, 1977.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK