Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Komparace vybrané vzdělávací oblasti ve školském systému České republiky a Slovenské republiky.
Název práce v češtině: Komparace vybrané vzdělávací oblasti ve školském systému České republiky a Slovenské republiky.
Název v anglickém jazyce: Comparison of the selected educational area in the educational system of the Czech Republic and the Slovak Republic
Klíčová slova: komparativní pedagogika, školský systém České republiky, školský systém Slovenské republiky člověk a zdraví
Klíčová slova anglicky: comparative pedagogy, education system of the Czech Republic, education system of the Slovak Republic, human and health
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2018
Datum zadání: 17.02.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Literární rešerše problematiky srovnávání školských systémů. Začlení problematiky zdraví do státních kurikulárních dokumentů. Analýza dokumentů. Doporučení pro český vzdělávací systém.
Seznam odborné literatury
EURYDICE, © 2012. Organizácia vzdelávacieho systému na Slovensku
2009/2010 [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupný z: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovensk
o:Prehľad

GREGER, David a Věra JEŽKOVÁ, ed., 2006. Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. 1. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 80246-1313-1

PRŮCHA, Jan, 2006. Srovnávací pedagogika. 1. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7367-155-7.

JŮVA, Vladimír a Čestmír LIŠKAŘ, 1982. Úvod do srovnávací pedagogiky. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

VÁŇOVÁ, Miroslava, 1998. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze. ISBN 80-86039-51-X.

VÁŇOVÁ, Miroslava. Srovnávací pedagogika a její teoretické problémy [online]. © 2003 [cit. 2012-04-01]. Dostupný z:
http://web.ff.cuni.cz/ustavy/pedagogika/pages/cze/katedra/singule_vanovam.php

VÁŇOVÁ, Miroslava, 2009. Srovnávací pedagogika. 3. vydání. Praha:
Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-80-86723-68-6.

WALTEROVÁ, Eliška in GREGER, David a Věra JEŽKOVÁ, 2006a.
Srovnávací pedagogika v českém kontextu. 1. vydání. Praha:
Karolinum. ISBN 80-246-1313-1.

ŠTVERÁK, Vladimír, 2007. Obecná a srovnávací pedagogika.
2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-246-0003-1.

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, © 2009. Školský
systém České republiky [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupný z: http://www.uiv.cz/clanek/149/1731
Předběžná náplň práce
Porovnání základních údajů o školských systémech ČR a SR. Vymezení vzdělávací oblasti člověk a zdraví a odpovídající oblasti ve slovenských kurikulárních dokumentech. Analýza vzdělávacích obsahů. Inspirace pro českou vzdělávací soustavu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison of the selected educational area in the educational system of the Czech Republic and the Slovak Republic
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK