Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce
Název práce v češtině: Dopady rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce
Název v anglickém jazyce: The impacts of family conflicts on a child from the viewpoint of social work
Klíčová slova: Dítě, konflikt, péče o dítě, psychologie rodiny, rodina v konfliktu, rodina, rodinná terapie, rodinné poradenství, rodinné vztahy, rozvod, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, sociologie rodiny, zdraví rodiny.
Klíčová slova anglicky: Child care, child, conflict, divorce, family counselling, family health, family in conflict, family relationships, family therapy, family, psychology of the family, social and legal protection of children, social work, sociology of the family.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2018
Datum zadání: 15.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2018
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomovou práci vypracuji samostatně za použití aktuální odborné literatury.
Budu se zaměřovat na zjišťování dopadů konfliktů v rodině na dítě z hlediska sociální práce.
Dále budu zjišťovat názory sociálních pracovníků OSPOD na tuto problematiku.
K zjišťování využiji dotazníkové šetření, které zpracuji adekvátním způsobem.
Seznam odborné literatury
BECHYŇOVÁ, Věra a Marta KONVIČKOVÁ. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkčními rodinami]. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-392-5.
BECHYŇOVÁ, Věra. Případové konference: praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0181-6.
GJURIČOVÁ, Šárka a Jiří KUBIČKA. Rodinná terapie: Systematické a narativní přístupy. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2390-7.
GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: pro pedagogické obory. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3379-1.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1369-4.
JANIKOVÁ, Hana. Rodina. Psychologie v praxi – další vzdělávání zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby. Druhé rozšířené a upravené vydání. Pardubice: Benepal a.s., 2012. CZ.1.07/3.2.13/01.0037.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X.
KUZNÍKOVÁ, Iva. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3676-1
LOVASOVÁ, Lenka. Rodinné vztahy. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-66-0.
MASÁKOVÁ, Václava et al. Rodiče, děti a jejich problémy: sborník studií. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011. ISBN 978-80-904920-0-4.
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Státní orgány sociálněprávní ochrany dětí: dobrá praxe z pohledu rodin a pracovníků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3336-7.
MATOUŠEK, Oldřich. Děti a rodiče v rozvodu: manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0968-3.
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Vydání první. Praha. Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. ISBN 80-85850-75-3.
NOVÁK, Tomáš a Petr ŠMOLKA. Manželské a rodinné poradenství. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5873-2.
PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Zanedbávání dětí: příčiny, důsledky a možnosti hodnocení. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5695-0.
PLAŇAVA, Ivo. Manželství a rodiny: struktura, dynamika, komunikace. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-039-2.
PROCHÁZKOVÁ, Jana et al. Sborník studií. Rodiče, děti a jejich problémy. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011. ISBN 978-80-904920-0-4.
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Třetí vydání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0217-2.
ŠVEJCAR, Josef a Pavel FRÜHAUF. Péče o dítě. Doplněné, rozšířené a aktualizované vydání. Uspořádal Karel Havlíček. Praha: NUGA, 2003. ISBN 80-85903-15-6.
TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5.
TOMEŠ, Igor. Sociální právo České republiky. Praha: Linde Praha, 2014. Monografie (Linde). ISBN 978-80-7201-938-0.
TRÉLAÜN, Béatrice. Překonávání konfliktů v rodině. Praha: Portál, 2005. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-935-6.
URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3562-7.
ZELENÁ, Martina a KLÉGROVÁ, Alžběta. Podpora rodiny. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80 - 86991- 67 - 9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK