Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Znalosti o problematice kofeinu a jeho konzumace mezi adolescenty vybrané střední škole
Název práce v češtině: Znalosti o problematice kofeinu a jeho konzumace mezi adolescenty vybrané střední škole
Název v anglickém jazyce: Knowledge of caffeine matters and its consumption among adolescents of chosen high school
Klíčová slova: adolescenti, káva, kofein, toxicita, výživa, zdraví
Klíčová slova anglicky: adolescents, coffee, caffeine, toxicity, nutrition, health
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2018
Datum zadání: 14.02.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu
Dané téma jsem si vybrala, protože chci zjistit, jak se adolescenti orientují v problematice kofeinu a zda jsou dostatečně informováni o vlivu kofeinu na lidský organismus.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
Ve své práci se chci věnovat problematice kofeinu, protože i přes jeho legálnost a možnost konzumace ve všech věkových kategoriích je prokázáno, že hlavně v dětském věku může mít neblahé účinky na zdraví člověka.

3. Cíl práce:
Cílem teoretické části bude popsat problematiku kofeinu ve výživě člověka, jeho pozitivní a negativní vliv na organismus člověka, popsat metabolismus kofeinu, přírodní a syntetické zdroje kofeinu. Cílem praktické části bakalářské práce bude zjistit znalosti adolescentů v oblasti kofeinu a jeho působení na organismus.

4. Charakteristika metod:
Sběr dat proběhne pomocí dotazníků, které budou rozdány adolescentům na jejich příslušné škole.

5. Struktura práce:
Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zpracování teoretických znalostí v dané problematice. Praktická část je navazující na teoretickou a zkoumá, jakými znalostmi adolescenti disponují v problematice kofeinu a o jeho vlivu na organismus, kladných či záporných vlastnostech, původu či zdrojů kofeinu. Na základě výsledků teoretické části bude připraven pedagogický výstup.
Seznam odborné literatury
1. LINHART, Igor. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2., upravené a rozšíření vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1.
2. KADLEC, Pavel a KOL. Technologie potravin II. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, nedatováno. ISBN 978-80-7080-510-7.
3. LYUBIMOV, Alexander V., ed. Encyclopedia of drug metabolism and interactions. Volume 4, Pharmacology and toxicology. Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-1-118-14977-5.
4. KASPER, Heinrich a Walter BURGHARDT. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude pojednávat o problematice kofeinu. Teoretická část bakalářské práce bude skládat z několika kapitol zaměřených na charakteristiku kofeinu, metabolismus a metabolity kofeinu, zdroje kofeinu a jeho farmakologické účinky na lidský organismus a kofein ve výživě. Hlavním cílem bakalářské práce bude zjistit informovanost studentů v problematice kofein. Mezi dílčí cíle bude náležet zanalyzování orientace studentů ve výrobcích obsahujících kofein, jak často a v jakém množství konzumují studenti kofeinové výrobky a jakým způsobem si tyto výrobky obstarávají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will concern the caffeine issue. The theoretical part of the thesis will consist of several parts focusing on features of caffeine, metabolism and metabolites of caffeine, sources of caffeine and its pharmacologic effect on the human body and caffeine in nutrition. The main aim of the thesis will be to find the awareness of student in the caffeine issue. The minor aims will handle the analysis of students knowledge of caffeine products, in particular, how often and how much students consume products containing caffeine and how they obtain them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK