Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykový management na památkových objektech s organizovanými prohlídkami
Název práce v češtině: Jazykový management na památkových objektech s organizovanými prohlídkami
Název v anglickém jazyce: Language management in historic buildings with guided tours
Klíčová slova: jazykový management|jazykové hierarchie|NPÚ|turismus|multilingvismus|jazyková krajina
Klíčová slova anglicky: language management|language hierarchies|NPÚ|tourism|multilinguism|linguistic landscape
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2018
Datum zadání: 16.02.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této diplomové práce je jazykový management v českém turismu a sociolingvistické aspekty rozhodování o užívání jazyka v rámci turistických destinací v ČR. Konkrétně se jedná o výzkum managementu užívání více jazyků na památkových objektech s organizovanými prohlídkami.
Výzkum bude probíhat na pěti památkových objektech v jižních Čechách, které jsou všechny pod správou Národního památkového ústavu (NPÚ). NPÚ spravuje tisíce objektů a je organizací s jasnou hierarchickou strukturou. Tato struktura zahrnuje několik úrovní od generálního ředitelství až po samotné průvodce a projevuje se i v rozhodování o užívání jazyka. Výzkum byl omezen na oblast jižních Čech, kde je velká variabilita objektů co do počtu návštěvníků, množství tras a historické významnosti (včetně objektů spadajících pod UNESCO nebo naopak objektů pouze lokálního významu). Tato variabilita by se podle předpokladu měla odrážet i v jazykové hierarchii.
Práce se opírá o teoretické základy Teorie jazykového managementu (TJM) a jazykové hierarchie.
Výzkum bude vycházet z rozhovorů s aktéry jazykového managementu na všech úrovních firemní hierarchie NPÚ a z terénního pozorování na daných objektech.
Tato práce si klade následující výzkumné otázky:
Jak na jednotlivých objektech probíhá organizovaný management užívání více jazyků?
Na které úrovni v hierarchii NPÚ dochází k jednotlivým rozhodnutím o užívání jednoho či více jazyků?
Jaké jsou důvody pro daná rozhodnutí?
Jaké jsou problémy, které ovlivňují rozhodnutí o jazyce ve sledovaném prostředí, a jakým způsobem aktéři tyto problémy řeší?
Jak jsou tato rozhodnutí reflektována samotnými aktéry i jejich recipienty?
Cílem práce je zmapování jazykové situace v českém turismu, v oblasti, kde mohou odlišné přístupy k užívání více jazyků ovlivňovat turistickou situaci. Práce si klade za cíl popsat jednotlivé přístupy, charakterizovat problémy, s nimiž se v dané oblasti potýkají, a popsat způsoby řešení těchto problémů na půdě jednotlivých objektů.
Seznam odborné literatury
Amos, W. (2014). Global languages in local spaces: Rethinking multilingualism in the linguistic landscape of Toulouse. Track Changes 5(1), 1–13.
Bermel, N. H. & Knittl, L. (2018, in press). The linguistic landscape of a Czech heritage site: Recording and presenting the past and present of Hrubý Rohozec. In Sherman, T. & Nekvapil, J., (eds.) English in Business and Commerce: Interactions and Policies. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 194–228.
Jaworski, A. & Thurlow, C. (2010). Tourism Discourse: Language and Global Mobility. Basingstoke:Palgrave Macmillan UK.
Nekvapil, J. (2006). From language planning to language management. Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics 20,. 92–104.
Nekvapil, J. & Sherman, T. (2015).An introduction: Language Management Theory in Language Policy and Planning. International Journal of the Sociology of Language, 232, pp. 1–12.
Risager, K. (2012). Language hierarchies at the international university. International Journal of the Sociology of Language 216, 111–130.
Shohamy, E. (2006). Language policy: hidden agendas and new approaches. London: Routledge.
Shohamy, E. & Gorter, D. (2009). Linguistic landscape: expanding the scenery, New York: Routledge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK