Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Veřejnoprávní média v Polsku a České republice v období 2014-2018
Název práce v češtině: Veřejnoprávní média v Polsku a České republice v období 2014-2018
Název v anglickém jazyce: Public Broadcasting Media in Poland and in Czech Republic in 2014-2018
Klíčová slova: veřejnoprávní televize, média veřejné služby, novela mediálního zákona, Polská televize, TVP, Česká televize, ČT, Právo a spravedlnost, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon o ČT, Rada Mediów Narodowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada národních médií, komparace mediálních zákonů
Klíčová slova anglicky: public service media, public service television, Polish television, TVP, Czech television, ČT, Law and Justice, amendment to the media law, Act on the Operation of Radio and Television Broadcasting, Act on Czech Television, comparing media laws, National Media Council, National Broadcasting Council, Polish National Media Council, Polish National Broadcasting Council
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2018
Datum zadání: 07.02.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 08:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: prof. Jan Rydel, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2.
2. GEISSLER, Hana a Magdalena MOURALOVÁ. Komparativní přístupy při zkoumání veřejných politik. NEKOLA, Martin. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 9788024618654.
3. KARLAS, Jan. Komparativní případová studie. DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7.
4. USTAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. In: Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 25.
5. Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi. In: Sbírka zákonů. 7. listopadu 1991.
6. USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. In: Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 443.
7. USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. In: Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 929.
8. ŠMÍD, Milan. Diskuse o vysílání veřejné služby v evropském kontextu. KONČELÍK, Jakub, Barbara KÖPPLOVÁ, Irena PRÁZOVÁ a Jiří VYKOUKAL. Rozvoj české společnosti v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). Praha: Matfyzpress, 2004. ISBN 80-86732-35-5.
9. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. In: Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 639.
10. Zákon 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. In. Sbírka zákonů České republiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK