Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezi faktem a fikcí. K dokumentárním postupům ve vybraných dílech Alěse Adamoviče
Název práce v češtině: Mezi faktem a fikcí. K dokumentárním postupům ve vybraných dílech Alěse Adamoviče
Název v anglickém jazyce: Between Fact and Fiction: On the Documentary Devices in Selected Works by Ales Adamovich
Klíčová slova: běloruská literatura|Alěs Adamovič|literatura faktu|dokumentární literatura
Klíčová slova anglicky: Belarusian literature|Ales Adamovich|literature of fact|documentary prose
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2018
Datum zadání: 15.02.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se věnuje vrcholnému období tvorby běloruského prozaika a publicisty Alěse Adamoviče, v němž autor usiloval o vytvoření svébytného typu literatury, specifickým způsobem kombinujícího prvky beletristické a dokumentární. Práce se pokusí o rozbor základních strukturních prvků Adamovičových próz tohoto typu, přičemž bude jejím cílem rovněž nastínit různé cesty, jimiž se ubíralo autorovo hledání a myšlení na tomto poli. Analyzována proto bude i Adamovičova esejistická a publicistická tvorba, v níž se spisovatel tuto svou snahu pokoušel reflektovat a pojmenovat, přičemž v centru zájmu bude především jím zamýšlený etický potenciál díla. Zároveň se práce pokusí tyto Adamovičovy snahy zasadit do širšího kontextu uvažování o využití dokumentárních materiálů a postupů v literatuře. Hlavní důraz bude kladen na sovětský pohled, reprezentovaný především LEFem a jeho sympatizanty – na této rovině se pokusím ukázat na možné styčné body či naopak rozdílná východiska obou přístupů. Tyto literárněhistorické exkurzy by měly upozornit na variabilitu a zároveň některé návratné motivy, objevující se napříč různými přístupy k tzv. literatuře faktu.
Seznam odborné literatury
Literatura:
Primární literatura:
Адамович, Алесь; Гранин, Даниил. Блокадная книга. Ленинград: Лениздат, 1989.
Адамович, Алесь. Каратели: Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев. Минск: Мастацкая лiтаратура, 1981.
Адамович, Алесь. Хатынская повесть. Минск: Мастацкая лiтаратура, 1974.
Адамовіч, Алесь; Брыль, Янка; Калеснік, Уладзімір. Я з вогненнай вёскі... Мінск: Мастацкая літаратура, 1975.

Адамович, Алесь. Додумывать до конца: Литература и тревоги века. Москва: Советский писатель, 1988.
Адамович, Алесь. Лев Толстой и белорусская литература: (Война и человек). Минск: Наука и техника, 1978.
Адамовіч, Алесь. Літаратура, мы і час: Артыкулы і выступленні. Мінск: Мастацкая літаратура, 1979.
Адамович, Алесь. Ничего важнее: Современные проблемы военной прозы. Москва: Советский писатель, 1985.

Sekundární literatura:
Адамович, Алесь (ред.). Литература о войне и проблемы века. Минск: Наука и техника, 1986.
Алесь Адамовіч і час. Матэрыялы Адамовічаўскіх чытанняў 5 верасня 1997 г. Мінск: Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы, 1998.
Чужак, Николай (ред.). Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. Москва: Захаров, 2000.
Genette, Gérard: Fikce a vyprávění. Brno; Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007.
Местергази, Елена. Литература нон-фикшн / non-fiction. Экспериментальная энциклопедия. Русская версия. Москва: Совпадение, 2007.
Papazian, Elizabeth. Manufacturing truth: the documentary moment in early Soviet culture. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009.
Сивакова, Наталья. Устная история как жанрообразующий элемент в современной документальной литературе Беларуси: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук : специальность Теория литературы, 2011.
Свинников, Валентин. Из реки по имени факт…: критические заметки о документалистике. Москва: Современник, 1985.
Заламбани, Мария. Искусство в производстве. Авангард и революция в Советской России 20-х годов. Москва: ИМЛИ РАН, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK