Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza dramatu jako metoda ve výuce literatury
Název práce v češtině: Komparativní analýza dramatu jako metoda ve výuce literatury
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of drama as a method of teaching literature
Klíčová slova: komplexní výuková metoda literatury, drama, dramatická výchova, „souhrnná“ charakteristika literárního díla, interpretace, analýza, inscenace, komparace
Klíčová slova anglicky: complex teaching method of literature, dramatic text, drama education, „summary“ characteristics of a literary work, interpretation, analysis, dramatic performance, comparison
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2018
Datum zadání: 31.01.2018
Datum a čas obhajoby: 12.01.2022 10:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Komparativní analýza dramatu jako metoda ve výuce literatury
Diplomová práce představí intertextovou metodu, která by měla sloužit žákům zejména na počátku středoškolského vzdělávání jako nástroj usnadňující analýzu a interpretaci literárních děl. Metoda spočívá v kategorizaci literárněteoretických jevů, přičemž k těmto kategoriím žáci dospějí pomocí podrobného rozboru specificky zvolených divadelních her. K výběru těchto dramat dochází až v průběhu geneze samotné metody.

Cíle práce
1. Vytvořit středoškolskou scaffoldingovou metodu založenou na práci s dramatem v hodinách literatury.
2. Na vybraných dramatických hrách představit tvorbu literárněteoretických kategorií vycházejících z žákovských prekonceptů, navrhnout vzorové přípravy k tomu procesu a ukázat způsob, jak s kategoriemi pracovat při analýze a interpretaci dalších děl.
3. Stanovit kritéria pro výběr vhodného dramatu k analýze a následné tvorbě výše uvedených kategorií (v oblasti např. postav, fází děje).
Seznam odborné literatury
Odborná literatura
1. ARMSTRONG, S. L., NEWMAN, M. Teaching Textual Conversations: Intertextuality in the College Reading Classroom. Journal of College Reading and Learning, 41(2), Spring 2011. Dostupné z: files.eric.ed.gov/fulltext/EJ926359.pdf
2. ARISTOTELÉS. Poetika: řecko-česky. Praha: OIKOYMENH, 2008. Knihovna antické tradice. ISBN 978-80-7298-131-1.
3. BEACH, Richard, Deborah APPLEMAN, Bob FECHO a Rob SIMON. Teaching literature to adolescents. Third edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-89124-1.
4. BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha : Divadelní ústav : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 948 s. ISBN 978-80-7008-225-6.
5. CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-7331-146-9.
6. FREYTAG, Gustav. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. Knihovna divadelního prostoru.
7. GREGORY, Morgan J. The Effect of Teaching Intertextuality to High School Students on Performance on Multiple Text Responses to Literature [online]. Winnipeg, 2007 [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: http://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstream/handle/1993/2755/MASTER%20THESIS%20OF%20MORGAN%20GREGORY.pdf?sequence=1. Diplomová práce. Department of Curriculum, Teaching and Learning of Faculty of Graduate Studies of The University of Manitoba.
8. HARTMAN, Douglas K., Jeanette ALLISON. Promoting inquiry-oriented discussions using multiple texts. In Gambrell, L., Almasi, F. (eds.). Lively discussions: Fostering engaged readers. Newark, Del: International Reading Association, 1996, s. 106-133. ISBN 978-0872071476.
9. HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2626-0.
10. HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia. ISBN 80-7184-201-X.
11. HOMOLÁČ, Jiří. Transtextovost a její typy (1. část). In Slovo a slovenost. 1994, 55(1), s. 18–33. ISSN 0037-7031.
12. HOMOLÁČ, Jiří. Transtextovost a její typy (2. část). In Slovo a slovesnost, 1994, 55(2), s. 99–105. ISSN 0037-7031.
13. HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3., rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008. Skripta Divadelní fakulty. Velká řada. ISBN 978-80-86928-46-3.
14. KRISTEVA, Julia. Slovo, dialog a román: texty o sémiotice. Praha: Sofis, 1999. ISBN 80-902439-3-2.
15. KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. ISBN 978-80-7272-592-2.
16. LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987. Estetika divadelní a filmové tvorby.
17. MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. ISBN 978-80-7331-172-8.
18. MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. Literární řada. ISBN 978-80-200-2048-2.
19. PERNICA, Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav: mýtus, rituál a magie - jeden ze základů naší kultury dotýkaný skrze divadelní oblast. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85429-75-6.
20. PERNICA, Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav nalézané také cestou od kouzelné pohádky k divadelnímu tvaru. 2. díl. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85429-82-9.
21. PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 1999. ISBN 80-86022-16-1.
22. SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artifiletiky. 1. díl. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-498-3.


Předběžná náplň práce
1. Úvod

2. Teoretická část

A. Oblast literárněteoretická
Vybrané jevy literární teorie (zejména pojmy z teorie dramatu a naratologie), které mají být žákům představeny pomocí
intertextové metody.

B. Oblast didaktická
Postavení dramatu ve výuce literatury s ohledem na ostatní literární druhy (analýza středoškolských učebnic a čítanek);
Potenciál dramatické výchovy ve výuce literatury a dramatu (tj. výhody a možnosti, které drama nabízí oproti epice, próze,
poezii);
• Vybrané metody dramatické výchovy vhodné pro práci se zvolenými divadelními hrami;
Intertextualita a její využití ve výuce literatury (teoretické vymezení, zkušenost s intertextualitou ve vyučování zejm. v
anglosaském prostředí);

3. Praktická část

A. Teoretické představení metody;

B. Kritéria výběru dramat vhodných k intertextové komparativní analýze (s dramatickými i epickými texty) a ke stanovení
literárněteoretických kategorií založených na žákovských prekonceptech (např. postavy a jejich typologie, funkce atd.);
Podrobnější analýza a interpretace 2 her;

C. Praktická práce s metodou
Ukázka procesu vytváření výše zmíněných kategorií na 2 zvolených hrách;
• Přípravy hodin, jejich realizace a reflexe;
Aplikace vytvořených kategorií na další literární díla (např. jiná dramata);
• Přípravy hodin, jejich realizace a reflexe;
Reflexe výsledků a zhodnocení metody, příp. navržení alternativních řešení;

4. Závěr

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK