Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
General extenders in English and in Czech
Název práce v češtině: Neurčité dovětky v angličtině a v češtině
Název v anglickém jazyce: General extenders in English and in Czech
Klíčová slova: neurčité dovětky|vágní jazyk|kolokační rámce|spontánní neformální dialog|subjektivní význam|intersubjektivní význam
Klíčová slova anglicky: general extenders|vague language|collocational frames|spontaneous informal dialogue|subjective meaning|intersubjective meaning
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2018
Datum zadání: 29.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Klégr
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce prozkoumá užívání neurčitých dovětků v angličtině a v češtině. Jako neurčité dovětky zde označujeme struktury typu and stuff like that, or something, resp. a takový věci, nebo co, které jsou typické pro nepřipravený neformální mluvený projev. Zatímco v anglické sekundární literatuře jsou tyto konstrukce (tzv. ‚general extenders‘ nebo ‚vague coordination tags‘) dobře popsány, v češtině bývají zmiňovány spíše sporadicky, v souvislosti s neurčitostí mluveného jazyka (např. „neurčité zakončení“ výpovědi (Hoffmanová, 2013)). Práce si klade za cíl popsat formy a některé diskurzní funkce anglických i českých dovětků a poukázat na rozdíly v jejich užívání.
Materiál bude práce čerpat ze dvou srovnatelných korpusů současného mluveného jazyka – anglického Spoken BNC2014 a českého korpusu ORAL. K vyhledávání forem dovětků využije autor metodu identifikace kolokačních rámců (Aijmer, 2015). Popis diskurzních funkcí (ideačních a interpersonálních) se bude opírat o anglickou sekundární literaturu (zejména Channel, 1994; Overstreet, 1999) a naváže také na autorovu bakalářskou práci (Novotný, 2016). Budou popsány funkce 100 dokladů vybraných dovětků pro každý jazyk. Lze přitom očekávat kombinace funkcí spíše než jasně zastoupené jednotlivé funkce; výskyt diskurzních funkcí nebude proto kvantifikován.
Práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Aijmer, K. (2013): Understanding Pragmatic Markers: A Variational Pragmatic Approach. Edinburgh: Edinburgh UP.

Aijmer, K. (2015): General extenders in learner language. In: N. Groom – Ch. Maggie – J. Suganthi (eds.), Corpora, Grammar and Discourse: In honour of Susan Hunston. Amsterdam: John Benjamins, s. 211-231.

Evison, J. – McCarthy, M. – O’Keeffe, A. (2007): „Looking Out for Love and All the Rest of It“: Vague Category Markers as Shared Social Space. In: J. Cutting (ed.), Vague Language Explored, s. 138-157. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hirschová, M. (1992): Neurčitost komunikačních funkcí ve spontánních mluvených projevech. In: Slovo a slovesnost, ročník 53, číslo 1, s. 33-40.

Hirschová, M. (2013): Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum.

Hoffmannová, J. (2013): Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos?. In: D. Faltýnek – V. Gvoždiak (eds.), Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Dokořán. s. 212-229.

Hoffmannová, J. (2017): Neurčitost textu. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEURČITOST TEXTU

Channell, J. (1994): Vague Language. Oxford: Oxford University Press.

Cheshire, J. (2007): Discourse variation, grammaticalisation and stuff like that. In: Journal of Sociolinguistics, 11/2, s. 155-193. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Martínez, I. M. P. (2011): „I might, I might go I mean it depends on money things and stuff“. A preliminary analysis of general extenders in British teenagers‘ discourse. In: Journal of Pragmatics, 43, s. 2452-2470.

Müllerová, O. (2011): Syntax mluvených výpovědí (se zaměřením na vsuvky a vedlejší sdělení v mluvených projevech). In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia. s. 153-172.

Novotný, T. (2016): General extenders in the sitcom “Friends” dialogue. / Diskurzní ukazatele typu „general extenders“ v dialozích televizního seriálu "Přátelé". Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK.

Overstreet, M. (1999): Whales, Candlelight, and Stuff like That: General Extenders in English Discourse. New York: Oxford UP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK