Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inovativní přístupy v oblasti rozvoje zrakového vnímání v předškolním vzdělávání
Název práce v češtině: Inovativní přístupy v oblasti rozvoje zrakového vnímání v předškolním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Innovative approaches to the development of visual perception in preschool education
Klíčová slova: předčtenářské dovednosti, zrakové vnímání, pedagogická diagnostika, školní připravenost, dítě předškolního věku
Klíčová slova anglicky: pre-literacy skills, visual perception, pedagogical diagnostics, school readiness, preschool child
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2018
Datum zadání: 26.01.2018
Datum a čas obhajoby: 08.01.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
uvedené do tématu
současný stav poznání v oblasti čtenářských dovedností
teoretické vymezení pojmů
předčtenářské dovednosti,
zrakové vnímání
pedagogická diagnostika
didaktické pomůcky
Praktická část
výzkumný problém
výzkumné otázky
návrh a ověření didaktických pomůcek pro rozvoj zrakového vnímání v MŠ
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku:
co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. Dětská
naučná edice. ISBN 978-80- 251-1829- 0.
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, Eva DANDOVÁ, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Hana
NÁDVORNÍKOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Lenka ŠULOVÁ. Školní zralost a její
diagnostika. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80- 7496-319- 3.
JANOTOVÁ, Naděžda. Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově
postižených dětí. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801- 84-1.
ŠMELOVÁ, Eva. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80- 244-5115- 2.
TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha:
Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0790- 0.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., rozš. a
přeprac. Praha: Karolinum (nakladatelství), 2012. ISBN 978-80- 246-2153- 1.
Předběžná náplň práce
Teoretická část bakalářské práce bude shrnovat oblasti předčtenářských dovedností,
a podrobněji se pak věnovat předčtenářské dovednosti v oblasti zrakového vnímání,
kde bude popisovat vývoj a sledování této oblasti pomocí pedagogické diagnostiky. Praktická část
se zaměří na výrobu didaktických pomůcek určených pro rozvíjení zrakového vnímání
a na jejich využití v mateřské škole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK