Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Radost v myšlení Friedricha Nietzscheho
Název práce v češtině: Radost v myšlení Friedricha Nietzscheho
Název v anglickém jazyce: Joy in the Thought of Friedrich Nietzsche
Klíčová slova: Nietzsche, radost, Ježíš, Dionýsos, vůle k moci, nadčlověk, poslední člověk, věčný návrat téhož, utrpení, křesťanství, Bůh, smrt, svět.
Klíčová slova anglicky: Nietzsche, joy, Jesus, Dionysus, will to power, overman, last man, eternal recurrence of the same, suffering, Christianity, God, death, world.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2018
Datum zadání: 24.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce si klade za úkol odhalit pojetí radosti, které má plynout ze závěrů v dílech Friedricha Nietzscheho. Pokusí se nastínit, jakou roli vzhledem k ní hraje Bůh, svět i utrpení. Na začátku práce vyložíme takzvanou smrt Boha, pokusíme se ji zasadit do tehdejšího dobového kontextu a použijeme ji jako odrazový můstek pro pochopení dalších myslitelových stanovisek. Budeme se vymezovat i vůči tradičnímu křesťanskému vnímání člověka, světa a štěstí a do kontrastu proti tomu položíme Nietzscheho radostnou zvěst. Dále pro nás bude důležité zaměřit se na korelaci mezi myšlenkami nadčlověka a věčného návratu téhož, které sebou přinášejí každá zcela jinačí druh radostného života. Avšak mělo by se ukázat, že jedna nemůže existovat bez druhé.
Seznam odborné literatury
DELEUZE, Gilles. Nietzsche a filosofie. Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-4118-6.
ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha: Oikoymenh, 1993. ISBN 80-7298-037-8
GOLOMB, J., „Will to Power: Does It Lead to the „Coldest of All Cold Monsters“?“, in: Gemes, K. (ed.), the Oxford Handbook of Nietzsche, Oxford 2013. ISBN 9780199534647.
HANYŠ, M., „(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium“, in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015. ISBN 978-80-7476-070-9.
HIGGINS, Kathleen, SOLOMON, Robert. What Nietzsche Really Said. New York: Schocken Books, 2000. ISBN 978-0-8052-4157-0.
HOUDEK, T., „Nietzsche a Darwin: (Ne)přátelé skrze (ne)pochopení“, in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015. ISBN 978-80-7476-070-9.
KOUBA, Pavel. Nietzsche: filosofická interpretace. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-191-9.
LOEB, S. P., „Eternal Recurrence“, in: Gemes, K. (ed.), the Oxford Handbook of Nietzsche, Oxford 2013. ISBN 9780199534647.
NIETZSCHE, Friedrich. Antikrist: pokus o kritiku křesťanství. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-481-7.
NIEZTSCHE, Friedrich. Ecce Homo. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-86427-13-7.
NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. Praha: Aurora, 2003. ISBN 80-7299-067-5.
NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-043-8.
NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1992. ISBN 80-85885-79-4.
NOVÁK, Aleš. Věčný návrat téhož. Praha: Togga, 2016. ISBN 978-80-7476-085-3.
WILLIAMS, Robert. Tragedy, Recognition, and the Death of God. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780199656059.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK