Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/ze znakového jazyka
Název práce v češtině: Strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/ze znakového jazyka
Název v anglickém jazyce: Simultaneous Interpreting preparation strategies to/from sign language
Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka|příprava|strategie|český znakový jazyk|znakový jazyk
Klíčová slova anglicky: sign language interpreter|preparation|strategies|Czech Sign Language|sign language
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2018
Datum zadání: 17.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Helena Andrejsková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování (anotace):
Otázka zpracování tlumočnických materiálů, dohledávání terminologie a celková odborná příprava na tlumočení mluvených jazyků je již v české i zahraniční literatuře do jisté míry popsána. Tlumočníci znakových jazyků mají ovšem velmi zúžený, ne-li žádný výběr odborné literatury týkající se popisu a modelů přípravy na tlumočení do/ze znakového jazyka. V české odborné literatuře chybí systematické strategie a postupy, dle kterých by se tlumočníci znakových jazyků mohli inspirovat při samotné přípravě na tlumočení.
Cílem bakalářské práce je na základě prostudované literatury zmapovat již existující modely a návrhy přístupů k samotné přípravě na tlumočení a vymezit a popsat způsoby přípravy na simultánní tlumočení do/ z českého znakového jazyka. Finálním výstupem práce bude přehled o způsobech zpracování materiálů pro přípravu na tlumočení aplikovaných v praxi českých tlumočníků znakového jazyka získaný prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s aktivními tlumočníky. Následně bude vytvořen návrh koncepčního modelu a schéma doporučené přípravy pro současné a budoucí tlumočníky českého znakového jazyka.
Zásady pro vypracování (postup):
1. Nástin problematiky odborné přípravy na tlumočení mluvených a znakových jazyků
2. Popis přípravy na tlumočení, vymezení důležitých aspektů přípravy
3. Zmapování již popsaných způsobů a modelů přípravy mluvených a znakových jazyků
4. Návrh vlastního výzkumu a jeho realizace
5. Shrnutí dat získaných od respondentů, vytvoření návrhu koncepčních modelů přípravy
6. Závěr práce, doporučení modelu přípravy na tlumočení pro inspiraci tlumočníkům českého znakového jazyka v praxi
Seznam odborné literatury
ACHESON, D., J., MACDONALD, M., C. Verbal Working Memory and Language Production. Psychological Bulletin, 135 (1), 50–68. University of Wisconsin – Madison, 2009.

CAMPBELL, R., MACSWEENEY, M., WATERS, D. Sign Language and the Brain: A Review. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. University College, 2008.

ČEŇKOVÁ, I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: Univerzita Karlova, 1988. ISSN 0567-8277

DANEMAN, M., MERIKLE, P., M. Working memory and language comprehension: A metaanalysis. Psychonomic Bulletin & Review, 1996. 3 (4). 422-433.

GABZDILOVÁ, M. Pracovní paměť v simultánním tlumočení a její kapacita. FF UK Praha, 2008

KIRCHHOFF, H. Simultaneous interpreting: Interdependence of variables in the interpreting proces, interpreting models and interpreting strategies. In: Pöchhacker, F., Shlesinger, M. (eds). The Interpreting Studies Reader. Routledge, London: 2002

LEDERER, M. Simultaneous interpreting – units of meaning and other features. In: Pöchhacker, F., Shlesinger, M. (eds). The Interpreting Studies Reader. Routledge, London: 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK