Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchova dítěte po rozvodu
Název práce v češtině: Výchova dítěte po rozvodu
Název v anglickém jazyce: Education of a child after divorce
Klíčová slova: Rodina|rozvod|výchova|výchovný styl|otcovská role|mateřská role|střídavá výchova
Klíčová slova anglicky: Family|divorce|education|parenting style|maternal role|paternal role|co parenting|rasing a child
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2018
Datum zadání: 16.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2021
Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce popisuje výchovu dětí po rozvodu a roli mužských a ženských rolí v životě dětí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy - rodina, rozvod a výchova. Autorka se ve své práci snaží zjistit, zda i po rozvodu hrale otec roli vychovávajícího činitele. Cílem praktické části práce je objasnit, jak respondenti vnímají výchovu po rozvodu svých rodičů a zda jim nechyběla otcovská nebo mateřská role. Většina respondentů zůstala ve výhradní péči matky, jedna z dotazovaných byla ve výhradní péči otce, jedna ve výhradní péči prarodičů a jedna dotazovaná měla nařízenou střídavou výchovu. Praktická část práce obsahuje rozhovory s respondenty ve věku 20-30 let, kterým bylo v době rozvodu rodičů 8-13 let. V rámci rozhovorů se snažila autorka odpovědět na tyto výzkumné otázky: Kdo a v jaké míře vychovává děti po rozvodu? Jak mladí lidé vnímali chybějící vzory a autoritu během výchovy?
Seznam odborné literatury
ČERNÁ, Marie. Rozvod, otcové a děti. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-11-4.
LANGMEIER, Josef., MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
MATOUŠEK, Oldřich. Děti a rodiče v rozvodu: manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0968-3.
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-901424-7-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK