Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání. Případové studie.
Název práce v češtině: Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání. Případové studie.
Název v anglickém jazyce: Bilingual classes on primary level from the perspective of educational equity. Case studies.
Klíčová slova: CLIL, výběrové třídy, vnější diferenciace, vzdělanostní nerovnosti, primární vzdělávání, školní úspěšnost, případová studie
Klíčová slova anglicky: CLIL, selective classes, tracking, educational inequalities, primary education, student achievement, case study
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2018
Datum zadání: 16.01.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M204, seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních letech se na veřejných základních školách rozšířily bilingvní (CLIL) třídy, do kterých jsou žáci vybíráni často již před vstupem do 1. ročníku. Ačkoli bilingvní třídy se těší oblibě rodičů i ministerstva školství, jejich existence je problematická z hlediska rovného přístupu ke vzdělávání. Práce se bude zabývat otázkami: 1. Jakým způsobem jsou žáci do bilingvních tříd vybíráni? 2. Jak se liší podmínky pro vzdělávání v bilingvních a běžných třídách? Práce bude řešena metodami kvalitativního výzkumu. Základním výzkumným designem bude vícepřípadová studie, základními technikami sběru dat polostrukturované rozhovory, pozorování, dotazník a studium dokumentů. Výsledky práce pomohou objasnit princip fungování bilingvních tříd v kontextu veřejné základní školy.
Seznam odborné literatury
Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL: content and language integrated learning. Cambridge: Cambridge University Press.
Gamoran, A., & Mare, R. D. (1989). Secondary school tracking and educational inequality: Compensation, reinforcement, or neutrality? American Journal Of Sociology, 94(5), 146-1183.
Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). Spravedlivý start?: nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.
Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Mouralová, M. (2013). Postoje českých učitelů k vnější diferenciaci žáků a možné hodnotové kořeny těchto postojů. Orbis Scholae, 7(3), 11-26.
Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Czech Sociological Review, 51(4), 587-607.
Šmídová, T., Procházková, L., & Vojtková, N. (2012). CLIL ve výuce: jak zapojit cizí jazyky do vyučování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Švaříček, R., Šeďová, et. al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
Po dohodě se školitelkou diplomantka vybere 2 veřejné základní školy, které nabízejí alespoň v jedné ze svých tříd na 1. stupni bilingvní výuku a zároveň nabízejí výuku běžnou. Diplomantka bude zkoumat, jakým způsobem jsou žáci do bilingvních tříd přijímáni, jak se liší podmínky pro vzdělávání v bilingvních a běžných třídách (např. výukové metody, očekávání učitelů, vybavení, klima třídy) a jakých výsledků žáci bilingvních a běžných tříd dosahují.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK