Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Informovanost vybraných respondentů o problematice orálního zdraví
Název práce v češtině: Informovanost vybraných respondentů o problematice orálního zdraví
Název v anglickém jazyce: Knowledge of selected respondents about oral health
Klíčová slova: dentální hygiena, orální zdraví, čištění zubů, zub, zubní kartáček, parodontóza
Klíčová slova anglicky: dental hygiene, oral health, toothbrushing, tooth, toothbrush, parodontitis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2018
Datum zadání: 12.01.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 12:25
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu:
Téma práce bylo zvoleno na základě původního vzdělání autorky – diplomovaná dentální hygienistka, a její čtyřleté praxe v tomto oboru. Orální zdraví je jedním z neopomenutelných témat předmětu výchova ke zdraví.

Formulace problému, který bude v práci řešen:
Bude se jednat o zjištění míry informovanosti u nově příchozích pacientů do ordinace dentální hygienistky, provedené formou dotazníkového šetření. Následně bude vytvořena informační brožura pro pacienty o správné péči o orální zdraví, využitelná např. i pro potřeby středoškolské výuky předmětu výchova ke zdraví.

Cíl práce:
Zjistit míru informovanosti oslovených respondentů o orálním zdraví a péči o dutinu ústní a na tomto základě vytvořit informační brožuru o správné dentální hygieně

Charakteristika metod:
V praktické části práce bude využita metoda kvantitativního výzkumu, prostřednictvím dotazníkového šetření u vybraných respondentů.

Struktura práce:
Práce bude rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části bude: anatomie dutiny ústní, obecná stomatologie, zásady správné dentální hygieny, pomůcky pro péči o chrup, mýty týkající se orálního zdraví. Praktická část bude sestávat z kvantitativního výzkumu informovanosti vybraných respondentů o orálním zdraví. Na základě výsledků šetření bude vytvořena informační brožura o správné dentální hygieně, která bude reflektovat základní nedostatky v péči o dutinu ústní.
Seznam odborné literatury
ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0

GOJIŠOVÁ, Eva. Stomatologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-865-4

MAZÁNEK, Jiří. Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4865-8

ZOUHAROVÁ, Zuzana. Zdravý úsměv: péče o zuby a dásně. 3. vyd. Vážany nad Litavou: JoshuaCreative, 2012. Zdraví (JoshuaCreative). ISBN 978-80-904414-5-3
Předběžná náplň práce
Teoretická část práce je věnována zjednodušenému anatomickému popisu dutiny ústní, zubnímu zdraví obecně a rozlišení pojmů jako dáseň, zubní plak či zubní kámen. Stěžejní částí je pak kapitola věnovaná dentální hygieně, kde se autorka zabývá jak profesí dentální hygienistky, tak možnostmi péče o dutinu ústní, a to v prostředí ordinace i v rámci domácí péče. Zmíněny jsou i nejčastěji tradované mýty, v souvislosti s orálním zdravím a téma dentofobie, tedy chorobného strachu ze zubařů.
Praktická část sestává z dotazníkového šetření a informačního letáku, reflektujícího největší zjištěné nedostatky v oblasti dentální hygieny a orálního zdraví respondentů, a dále z navržené přípravy na vyučovací hodinu výchovy ke zdraví, ve které by bylo probráno téma zubního zdraví s využitím vytvořeného letáku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the diploma work is devoted to basic anatomical and histological description of oral cavity, oral health in general, distinction of the terms gingiva, dental plaque or dental calculus. The hinge part is the chapter devoted to dental hygiene, in which the author deals with both profession of a dental hygienist and means of oral cavity care in the setting of the dental hygiene surgery and in the scope of homecare. The author introduces the most frequent myths and untrues in connecting to oral health and the theme dentofobia, thus pathological fear of dentists.
The practical part consists from the questionnaire´s survey and the educational leaflet which reflects the biggest respondent´s absence of knowledge in the area of dental hygiene and oral health, further from designed preparation on ,,health education,, lesson, in which will be discussed dental health topic with the use of created leaflet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK