Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobá pěstounská péče z pohledu vybraných pěstounů
Název práce v češtině: Dlouhodobá pěstounská péče z pohledu vybraných pěstounů
Název v anglickém jazyce: Long-term foster care from the perspective of selected foster parents
Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, Pěstounství, Pěstoun, Adopce, OSPOD, Rodina
Klíčová slova anglicky: Replacement family care, Foster care, Foster parents, Adoption, OSPOD, Family
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2018
Datum zadání: 11.01.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu
Osobní vztah a zkušenosti k danému tématu ( vlastní zapojení v programu pěstounské péče).

Formulace problému, který bude v práci řešen:
Náhradní rodinná péče se zaměřením na dlouhodobý typ pěstounské péče.

Cíl práce:
Získat a sepsat poznatky o pěstounské péči v praxi, tedy její klady, zápory a celkové pojetí ze strany vybraných pěstounů.

Charakteristika metod:
Kvalitativní výzkum- rozhovory s vybranými zapojenými rodinami do projektu dlouhodobé pěstounské péče ( popřípadě doplňující rozhovory s pracovnicemi organizací, které spolupracují s danými pěstounskými rodinami).

Struktura práce:
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá náhradní rodinnou péčí, její historií a spolupracujícími organizacemi. Praktická část je dále více věnována pěstounské péči a to především pěstounským rodinám a jejich zkušenostem se získáním dítěte do své péče. Výstupem bakalářské práce jsou sepsané hlavní a důležité poznatky ohledně dlouhodobé pěstounské péče z pohledu vybraných pěstounů.
Seznam odborné literatury
Křístek Adam. Osvojení dětí: plná adopce v českém znění, Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-022-7

Matějček Zdeněk,; Koluchová Jarmila. Osvojení a pěstounská péče, Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-637-3

Matějček Zdeněk a kol. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a 3. pěstouny. Praha: Portál 1999. ISBN 80- 7178- 304-8

Vávrová, Alena et al. Přípravy pro budoucí rodiče. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2012. ISBN 978-80-87455-16-6


Zezulová Dagmar Pěstounská péče a adopce, Praha: Portál 2012, ISBN 978-80-262-0065-9
Předběžná náplň práce
???????????????
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
???????????????
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK