Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verbale epistemische Parenthesen im Deutschen und Tschechischen
Název práce v jazyce práce (němčina): Verbale epistemische Parenthesen im Deutschen und Tschechischen
Název práce v češtině: Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině
Název v anglickém jazyce: Verbal epistemic parentheses in German and Czech
Klíčová slova: korpus|episémická modalita|pragmatikalizace|partikulizace|mluvený jazyk|pragmatika|diskurzní marker|částice|gramatikalizace
Klíčová slova anglicky: corpus|epistemic modality|spoken language|particulization|pragmaticalization|discourse marker|particle|grammaticalization|pragmatics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2018
Datum zadání: 10.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jistota mluvčího o obsahu výpovědi je v češtině a němčině kromě například modálních sloves a lexikálních výrazů (pravděpodobně, určitě aj.) vyjadřována verbálními (epistemickými) parentezemi typu myslím, tuším v češtině a (ich) glaub(e), (ich) denk(e) a (ich) schätz(e) v němčině. Práce si klade za cíl tyto konstrukce analyzovat na základě korpusů a nastínit podobnosti a rozdíly v jejich distribuci mezi oběma jazyky. Práce má následující strukturu:
1. Teoretický úvod k problematice verbálních parentezí se zvláštním zřetelem k parentezím modálním, dosavadní stav poznání v oblasti jejich partikulizace především v českém a německém jazykovém kontextu.
2. Vymezení materiálové základny, charakteristika užité metodologie (empirie, korpusová analýza).
3. Kvantitativní a kvalitativní rozbor dat získaných při korpusové analýze v obou jazycích, srovnání z hlediska začlenění parentezí do syntaktické struktury klauze.
4. Sumarizace poznatků, porovnání s některými částicemi a modálními výrazy, sumarizace podobností a rozdílů v oblasti epistemických parentezí českých a německých.
Seznam odborné literatury
DEGAND, Liesbeth, CORNILIE, Bert, PIETRANDREA, Paola (eds.)(2013): Discourse Markers and Modal Particles: Categorization and description. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
DUDEN (1995): Die Grammatik, Bd. 4. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.
HELBIG, Gerhard, BUSCHA, Joachim (2005): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt KG.
SCHOONJANS, Steven. (2012): The Particulization of German Complement-taking Mental Predicates. Journal of Pragmatics 44 (6–7). S. 776–797.
ŠTÍCHA, František (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. 2. vydání. Praha: Argo.
THOMPSON, Sandra A., MULAC, Anthony (1991): A Quantitative Perspectives on the Grammaticization of Epistemic Parentheticals in English. In: Traugott, E., Heine, B. (eds.), Approaches to Grammaticalization. Vol. 2. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
ZIFONUN, Gisela, HOFFMANN, Ludger et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin/ New York: De Gruyter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK