Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití modelových administrativních činností v ergodiagnostice
Název práce v češtině: Využití modelových administrativních činností v ergodiagnostice
Název v anglickém jazyce: Use of Model Administrative Activities in Prevocational Assessment
Klíčová slova: ergoterapie, ergodiagnostika, modelové činnosti, administrativní pracovník
Klíčová slova anglicky: occupational therapy, prevocational assessment, model activities, administrative worker
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Rybářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2018
Datum zadání: 15.04.2019
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Seznam odborné literatury
AOTA. Functional Capacity Evaluation. In: The American Occupational Therapy Association, Inc [online]. Maryland: 2019 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/WI/Capacity-Eval.aspx
BUDAI, Dávid. Základy ergonomie: Jak si nezničit zdraví u počítače. In: Cnews.cz [online]. Praha: Mladá fronta, 2012 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://www.cnews.cz/zaklady-ergonomie-jak-si-neznicit-zdravi-u-pocitace/
ČERMÁKOVÁ, Michaela. Set modelových činností předpracovní rehabilitace pro osoby
s disabilitou
. [online]. Praha, 2010 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z:https://1url.cz/cMVlg. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí práce Mgr. Svěcená, Kateřina.
ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů ČR, 2011b, částka 20. Dostupný také
z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55
ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. In: Sbírka zákonů ČR, 2006c, částka 4.
Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
ČESKO. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů ČR, 2004, částka 143. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
ČESKO. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů ČR, 2004, částka 143. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
ČESKO. Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů ČR, 1992, částka 17. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
ČSÚ. V ČR byl zdravotně postižený každý desátý. In: STATISTIKA&MY [online]. Praha, 2014, 4(4), 38 [cit. 2019-04-07]. ISSN 1804-7149. Dostupné
z: http://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2014/04/18041404.pdf
DLOUHÁ, Petra. Zaměstnávat zdravotně postižené se vyplatí. Kolik vám dá stát? In: Redakce Peníze [online]. 10.6.2014 [cit.2019-02-04]. Dostupné
z:https://www.penize.cz/zamestnani/286838-zamestnavat-zdravotne-postizene-se-vyplati-kolik-vam-da-stat
DOBEŠOVÁ, Mirka. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. 1 Více než tři čtvrtiny osob se zdravotním postižením jsou pracovně neaktivní – OZP ve statistické reflexi. In: Lagardère Active ČR. Pro Fair Play [online]. Praha: 9.12.2015 [cit.2019-03-20]. Dostupné z:http://www.profairplay.cz/vice-nez-tri-ctvrtiny-osob-se-zdravotnim-postizenim-jsou-pracovne-neaktivni-ozp-ve-statisticke-reflexi/
DOT. Dictionary Of Occupational Titles Introduction. In: Information Technology Associates [online]. 2003 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z:https://occupationalinfo.org/front_148.html
FREUD, S. Das Unbehagen in der Kultur. In FREUD, A. Gesammelte Werke. Band 14. London: Imago, 1948.
GIBSON, Libby, and Jenny STRONG. A conceptual framework of functional capacity evaluation for occupational therapy in work rehabilitation. In: Australian Occupational Therapy Journal [online]. 50. 2, 30.5. 2003 [cit. 2019-04-06]. Dostupné
z:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1440-1630.2003.00323.x
GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O. Ergonomie – optimalizace lidské společnosti, 1.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. ISBN: 80-247-0226-6
GOBELET, C. a F. FRANCHIGNONI, 2006. Vocational rehabilitation. 1. Paris: Springer, 2006. ISBN 22-872-2609-5. Dostupné také z:https://1url.cz/7MVqV
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80–7367–040–2.
HRABALOVÁ, Klára. Možnosti využití modelových činností pro volbu povolání pro lidi
s psychotickým onemocněním.
[online]. Praha, 2007 [cit. 2019-04-06]. Dostupné
z:https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/12843/BPTX_0_0_11110_B01225_102522_0_23013.pdf?sequence=1&isAllowed=y. DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí práce Jana Pluhaříková-Pomajzlová.
CHEN, Joseph. Functional Capacity Evaluation& Disability. The Iowa Orthopeadic Journal. 2007, (27), 1221-127.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150654/
ILO. Equality and discrimination. In: International Labour Organization [online]. Genève, 2019 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang--en/index.htm
JACOBS, Karen. Ergonomics for Therapists. 3rd Edition. Boston: © Mosby, 2008. ISBN 9780323062527.
JELÍNKOVÁ, Jana; Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073675837.
JOHNSON, L. J., MILLER. Functional testing: Approaches and injury management integration Work 16(2001) 7-11.
KOHOUTEK, Rudolf. Pojem práce. In: Slovník cizích slov [online]. 2019 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z:https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prace
KOLEKTIV AUTORŮ. Činnost center rehabilitace. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 1997.
KRÁL, M. Ergonomický výkladový slovník, Brno: IVBP, 1999.
KRÁSA, Václav; MIŠKOVSKÁ, Bohumila a Jaroslava JESENSKÁ. Popis náplně práce pracovních pozic. In: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu „Diverzita pro OZP“; CZ.1.04/5.1.01/12.00069, 2009. Dostupné z:https://www.diverzitaproozp.cz/system/files/KA_1_Priloha_c1_pracovni_pozice.pdf
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
KUIJER, Paul, (2011). Are performance-based measure spredictive of work participation in patient swith musculoskeletal disorders? A systematic review. International Archives
of Occupational and Environmental Health
.
doi: 10.1007/s00420-011-0659-yRetrievedfrom http://www.springerlink.com/content/328421v12r2t3h5k/
MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie. Praha: VÚBP, v.v.i., 2009, 118 s., ISBN 978-80-86973-58-6
MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Soc. Nakl, 2002. ISBN 80-86429-08-3.
MPSV. Metodika standardů a postupů pracovní rehabilitace v praxi, 2014. [online]. In: Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2014, 60 s. [cit. 2016-05-27]. ISSN CZ.1.04/2.2.00/11.00008. Dostupné z:www.pracovnirehabilitace.cz/
MICHALÍK, Jan et al. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3
MILLEROVÁ, Klára. Pracovní možnosti v oboru administrativy – 2. část. In: ChciPracovat.info [online]. Praha: Centrum služeb pro podnikání, 2009, 1.2.2016 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://chcipracovat.info/pracovni-moznosti-v-oboru-administrativy-2-cast/
MPSV. Administratívni pracovník. In: MPSV [online]. Praha, 2017 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://nsp.cz/jednotka-prace/administrativni-pracovnik
MPSV. Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2018 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z:https://1url.cz/nMVql
MPSV. Evropský sociální fond v ČR. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 2010 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/evropsky-socialni-fond-v-cr
MPSV. Metodika standardů ergodiagnostiky pro účely hodnocení pracovního potenciálu OZP. In: Metodické materiály k pracovní rehabilitaci v ČR. Praha: MPSV ČR, Vydáno
v rámci projektu PREGnet; CZ.1.04/2.2.00/11.00008, 2014. 80 s
MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2019 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
MPSV. Tiskové zprávy. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2019 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz
MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vydání, Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-25-0
MZ ČR. Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a určené podmínky). In: Věstník Ministerstva zdravotnictví České republik [online]. Praha: SEVT, a, s., 21.11.2018,11,
616 s, /2018 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z:http://www.mzcr.cz/dokumenty/vestnik-c11/2018_16563_3810_11.html
OPATŘILOVÁ, Dana a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, ISBN 978-80-210-5536-0
OSN. Zdravotní postižení: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. In: MPSV [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-01-02]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/cs/28419
PERRY, Debra. Proceedingsofthe Expert Group Meeting on Inclusion of People with Disabilities in Vocational Training. Bangkok: International Labour Office, 2006. ISBN 9221187802.
PFEIFFER, J., a O. ŠVESTKOVÁ. Překlad z anglického originálu, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Praha: Grada Publishing 2008: 19 – 42.
PFEIFFER, J. Ergoterapie: Základní informace o oboru pro pracovníky v rehabilitaci. 1. vyd. Praha: Rehalb, 2001. 77 s. ISBN neuvedeno.
PREGNET, 2014. Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci. In: MPSV [online]. Chomutov: Vzdělávací společnost EDOST, 2014 [cit. 2016-02-27]. Dostupné
z:http://pregnet.pracovnirehabilitace.cz/cs/popis-projektu
REJTAROVÁ, Anna. Aplikace modifikovaného hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové u pacientů po poškození mozku. [online]. Praha. 2016 [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://1url.cz/gMVl0 Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK 2016. Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Return to Work. Helping You Get Back To Work and Back To Life. In: Return to Work, Inc [online]. Boulder, 2019 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://www.return2work.org/
ROSS, Joanna. Occupational Therapy and Vocational Rehabilitation. Hoboken: John Wiley, ©2008. ISBN 9780470988213.
RYBÁŘOVÁ, Kateřina a Yvona ANGEROVÁ. Ergodiagnostika - kazuistika z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. In: MADARÁSZ, Štefan a Emília MADARÁSZOVÁ, ed. Zborník abstraktov: IX. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres Neurorehab 2019. ŠEVT Bratislava. Bratislava, 2019, s. 114-116. ISBN 978-80-971938-9-8.
RYCHTÁŘ, Petr. Mýty a pověry ve vztahu k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. In: KarieraWeb.cz [online]. Ostrava, 2014 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://kariera.ihned.cz/c1-61542780-myty-a-povery-ve-vztahu-k-zamestnavani-lidi-se-zdravotnim-postizenim
SALVENDY, Gavriel. Handbook of Human Factors and Ergonomics. 4th Edition. New Jersey: John Wiley and Sons, 2012. ISBN 978-0-470-52838-9.
SAMUELSON, Paul. Ekonomie. 1. vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. ISBN 978-80-205-0590-3
SKŘEHOT, Petr et al., 2009. Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. ISBN 978-80-86973-91-3.
SOER, Remko et al., (2008). Towardsconsensus in operationaldefinitions in functionalcapacityevaluation: A Delphisurvey. Journal of Occupational Rehabilitation, 18, 389–400.
ŠVESTKOVÁ Olga et al. Metodika standardů ergodiagnostiky pro účely hodnocení pracovního potenciálu OZP [online]. Vydáno v rámci projektu PREGNET. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 [cit. 2019–01–22]. Dostupné
z:http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/index.php?h=product&a=files&id=17743&ga=showfile
ŠVESTKOVÁ, Olga, 2008. Metodika hodnocení funkčních činností a pracovního potenciálu [online]. Praha: Rozvojové partnerství PENTACOM, 2008. [cit. 2019-02-31].
Dostupné z:http://rap.pracovnirehabilitace.cz/uploads/File/metodika%20hodnoceni%20funkcnich%20cinnosti%20a%20pracovniho%20potencialu.pdf
ŠVESTKOVÁ, Olga, 2008: Metodiky hodnocení psycho senzomotorického potenciálu člověka: RAP - Rehabilitace - Aktivace - Práce [online]. 2008: 54 [cit. 2019-01-29]. Dostupné z:http://rap.pracovnirehabilitace.cz/uploads/File/Metodika%20hodnoceni%20psychosenzomotorickeho%20potencialu%20cloveka.pdf
The Psychological Corporation Ltd. General Clerical Test-Revised. In: TheBritishPsychological Society [online]. 2008 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://ptc.bps.org.uk/test-review/general-clerical-test-revised
Úřad práce ČR. Nezaměstnanost v prosinci: 3,1 %, nezaměstnaných je o 50 tis. méně než loni. In: statnisprava.cz [online]. 2019 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://1url.cz/IMVZb
VÁVRA, A. et al. Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 46 s. [online]. [cit.2019-01-29]. Dostupné z:http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_270.pdf
VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1.vyd. Praha Karolinum 2003. 207s. IBSN 80-246-0728-5
WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1587-2. Dostupné také z: https://www.uzis.cz/system/files/mkf_cz.pdf
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje problematice modelových činností, které jsou zaměřené na administrativní činnosti vzhledem k možnému pracovnímu uplatnění osob s disabilitou. Ergoterapeuti provádějí modelové činnosti v rámci ergodiagnostiky nebo ergoterapie pro zjištění, zda má testovaná osoba dostatečné schopnosti, znalosti a dovednosti potřebné pro provádění daného typu zaměstnání. Cílem této bakalářské práce je sestavení setu administrativních modelových činností využitelných v ergoterapeutické praxi u osob s disabilitou v produktivním věku. Teoretická část práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a pracovního uplatnění osob s disabilitou. Dále popisuje charakteristiku práce administrativního pracovníka včetně jeho pracovního prostředí. V samostatné kapitole jsou shrnuta základní fakta o ergodiagnostice. Blíže jsou představeny modelové činnosti, které jsou nedílnou součástí ergodiagnostiky. V praktické části práce je popsáno, jak bylo vytvořeno šest administrativních modelových činností, které byly pilotně otestovány na zdravých jedincích. Vytvořené modelové činnosti byly následně aplikovány na osoby s disabilitou v rámci ergoterapie a také během ergodiagnostického vyšetření pro ověření jejich využitelnosti v praxi. Výsledky z této aplikace jsou prezentovány formou šesti kazuistik. Manuály ke všem vytvořeným modelovým činnostem jsou obsaženy v přílohách bakalářské práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with model activities, which are focused on administrative activities due to possible employment of people with disability. Occupational therapists perform model activities within prevocational assessment or occupational therapy to determine whether a test person has the abilities, knowledge and skills needed to perform a given type of job.The aim of this bachelor thesis is to compile a set of administrative model activities usable in occupational therapy for people with disability in productive age. It also describes the work of an administrative worker, including his working environment. A separate chapter summarizes the basic facts about prevocational assessment. Model activities that are an integral part of prevocational assessment are presented in more detail. The practical part describes how six administrative model activities were created, which were pilot tested on healthy individuals. The created model activities were subsequently applied to persons with disability within occupational therapy and also during prevocational assessment examination to verify their applicability in practice. Results from this application are presented in the form of six case reports. Manuals on all created model activities are included in the annexes of the bachelor thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK