Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií
Název práce v češtině: Funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií
Název v anglickém jazyce: Functional Hand and Wrist Examination of Spinal Cord Injury People with Tetraplegia
Klíčová slova: poškození míchy, ruka, zápěstí, funkční vyšetření, ergoterapie
Klíčová slova anglicky: spinal cord injury, hand, wrist, functional examination, occupational therapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Kuželková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2018
Datum zadání: 15.04.2019
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Bc. Anna Rejtarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá funkčním vyšetření ruky a zápěstí osob po poškození míchy s tetraplegií. Vyšetření je zaměřeno především na oblasti hodnocení, které jsou důležité pro ergoterapeuta.
V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o míšní lézi a spinální problematice. Dále je zde popsána ruka a zápěstí, jejich anatomie a funkce. V neposlední řadě teoretická část zmiňuje důležitost hodnocení v ergoterapii a jednotlivé funkční testy, které vyšetřují ruku a zápěstí u osob po poškození míchy.
Cílem praktické části je provést funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií za pomoci vhodně vytvořeného hodnotícího instrumentu a následně tento instrument vyzkoušet v praxi. Úkolem je zodpovědět základní otázku: „Do jaké míry je navržené funkční vyšetření ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií využitelné v praxi?“
Výsledkem je navržený hodnotící nástroj, který vyšetřuje funkci ruky a zápěstí u osob po poškození míchy s tetraplegií. Z výsledků vyplývá, že tento instrument lze jednoduše využít u této problematiky v praxi a může pomoci při funkčním vyšetření distální části horní končetiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the functional hand and wrist examination of spinal cord injury people with tetraplegia. The examination focuses mainly on the areas of evaluation that are important for the occupational therapist.
The theoretical part summarizes the basic knowledge of spinal lesion and spinal problems. Furthermore, a description of hand and wrist and their anatomy and function is provided in this part. Last but not least, the theoretical part mentions the importance of evaluation in occupational therapy and individual functional tests that examine the hand and wrist in persons after spinal cord injury.
The purpose of the practical part is to perform a functional examination of the hand and wrist in persons after the damage of the spinal cord with tetraplegia with a help of an appropriately created evaluation instrument and then test this instrument in practice. The aim is to answer the elemental question: "To what extent is the proposed functional examination of the hand and wrist in people after the injury to the spinal cord with tetraplegia useful in practice?"
The result is a designed assessment tool that investigates the function of the hand and wrist in people after spinal cord injury with tetraplegia. The results show that the proposed instrument can be easily applied to this issue in practice and can help with a functional hand and wrist examination.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK