Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptované postupy při provádění personálních všedních denních činností u pacientů s hemiparézou. Podtitul: Nácvik oblékání s využitím videomanuálu u pacientů s hemiparézou
Název práce v češtině: Adaptované postupy při provádění personálních všedních denních činností u pacientů s hemiparézou. Podtitul: Nácvik oblékání s využitím videomanuálu u pacientů s hemiparézou
Název v anglickém jazyce: Adaptation of performance of personal activities of daily living in patients with hemiparesis. Subtitle: Training of dressing up for patients with hemiparesis by the use of a video manual
Klíčová slova: hemiparéza, adaptace, všední denní činnosti, soběstačnost, ergoterapie
Klíčová slova anglicky: hemiparesis, adaptation, activities of daily living, self-sufficiency, occupational therapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2018
Datum zadání: 07.07.2020
Datum a čas obhajoby: 11.09.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Bc. Jitka Bonková Sýkorová
 
 
 
Seznam odborné literatury
AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
ANGEROVÁ, Yvona. Spasticita a její terapie. ŠVESTKOVÁ, Olga, Rastislav DRUGA, Jan PFEIFFER a Jiří VOTAVA. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy.. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 198-214. ISBN 978-80-271-0084-2.
Barthel Index. Diagnostický a terapeutický manuál cévních onemocnění mozku. Úvod. Diagnostický a terapeutický manuál cévních onemocnění mozku [online]. Dostupné z:http://www.cmp-manual.cz/912-Bartel-Index.html
BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024719153.
BLAIN, Jenny a Elizabeth TOWNSEND. Occupational Therapy Guidelines for Client-Centred Practice: Impact Study Findings. Canadian Journal of Occupational Therapy [online]. 1993, 60(5), 271-298 [cit. 2020-07-08]. DOI:https://doi.org/10.1177/000841749306000508.
BOUWSTRA, Hylco, Ewout SMIT a Elizabeth WATTEL. Measurement Properties of the Barthel Index in Geriatric Rehabilitation. The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine [online]. 2019, 20(4), 420-425 [cit. 2020-07-09]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.09.033. Dostupné z:https://www.jamda.com/article/S1525-8610(18)30548-6/fulltext#articleInformation
CARMONA, Carolina, Kevin WILKINS, Jane SULLIVAN a Justin DROGOS. Improving Hand Function of Severely Impaired Chronic Hemiparetic Stroke Individuals Using Task-Specific Training With the ReIn-Hand System: A Case Series. Front. Neurol. [online]. 2019, (9) [cit. 2020-07-01]. DOI: 10.3389/fneur.2018.00923. Dostupné z:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2019.01104/full
CARRARO, Lorenzo. Obnova pohybu po cévní mozkové příhodě: návod pro středoškolské rehabilitační pracovníky. [1. vyd]. Praha: REHALB, 2002. Rehalb
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:http://www.mozkovaprihoda.cz
CEREBRUM - sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin. CEREBRUM - sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin [online]. Copyright © 2018. [cit. 07.07.2020]. Dostupné z:https://cerebrum2007.cz/
CURTIN, Michael, Mary EGAN a Jo ADAMS. Occupational Therapy and Physical Dysfunction. 7th ed. Amsterdam: Elsevier, 2017. ISBN 9780702054464.
ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2., upr. a dopl. vyd. Ilustroval Milan MED. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-970-5.
DANCZA, Karina a Sylvia RODGER. Implementing occupation-centred practice: a practical guide for occupational therapy practice learning. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 9781315297415.
DARKE, Shane, Johan DUFLOU, Sharlene KAYE, Michael FARRELL a Julia LAPPIN. Body mass index and fatal stroke in young adults: A national study. Journal of Forensic and Legal Medicine. 2019, (63), 1-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2019.02.003.
DELISA, Joel a Bruce Michael GANS. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. 4th. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. ISBN 0-7817-4130-0.
DOHNÁLEK, Jan. ICTUS o.p.s. [online]. Praha, 2007 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:http://www.ictus.cz/
Early Predictors of Employment Status One Year Post Injury in Individuals with Traumatic Brain Injury in Europe. Journal of Clinical Medicine [online]. 2020, 9(6) [cit. 2020-07-06]. DOI:https://doi.org/10.3390/jcm9062007.
ELIŠKOVÁ, Miloslava. Svalová soustava. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015, s. 45-84. ISBN 978-80-7492-206-0.
E-LTex: Škola textilu [online]. Brno [cit. 2020-07-06]. Dostupné z:http://www.skolatextilu.cz/elearning/15/textilni-terminologie-zboziznalstvi/odevni-soucasti-a-typy-odevu/Rozdeleni-odevu-a-jejich-zakladni-charakteristika.html
ERGO Aktiv: Centrum odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě. Příručka pro pacienty po cévní mozkové příhodě - Jak cvičit doma [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:http://ergoaktiv.cz
FELDMAN, Robert, Robert YOUNG a Werner KOELLA. Spasticity: Disordered Motor Control. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1980. ISBN 978-0883721285.
Functional Independence Measure (FIM) – Physiopedia. [online]. Copyright© Physiopedia 2020 [cit. 05.07.2020]. Dostupné z:https://www.physiopedia.com/Functional_Independence_Measure_(FIM)
GILLEN, Glen. Stroke rehabilitation: a function-based approach. Fourth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, [2016]. ISBN 9780323172813.
GJELSVIK, Bente E. Bassøe. The Bobath concept in adult neurology. Stuttgart: Thieme, c2008. ISBN 978-3-13-145451-5.
GRACIES, Jean-Michel. Pathophysiology of spastic paresis. I: Paresis and soft tissue changes. Muscle & Nerve [online]. 2005, 31(5), 535-551 [cit. 2020-07-01]. DOI: https://doi.org/10.1002/mus.20284. Dostupné z:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mus.20284
HORÁČEK, Ondřej. Rehabilitace u cévní mozkové příhody. Sanqius [online]. 2006, (47), 12 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:https://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art205
JECH, Robert. Klinické aspekty spasticity. Neurologie pro praxi [online]. Solen, 2015, 16(1), 14-19 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z:https://www.solen.cz/pdfs/neu/2015/01/04.pdf
JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
KAŇOVSKÝ, Petr. Patofyziologie spasticity. Neurologie pro praxi [online]. Solen, 2015, 16(1), 10-13 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2015/01/03.pdf
KAVLACH, Pavel. Mozkové ischemie a hemoragie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2765-3.
KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, [2015]. ISBN 9788074922190.
KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 9788072626571.
KOVÁŘOVÁ, Iveta. Soubor doporučení pro osoby po cévní mozkové příhodě a jejich rodiny po propuštění z včasných iktových lůžek [online]. 2018 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/187270. Vedoucí práce Alice Oktábcová.
KRAKAUER, John W., Thomas CARMICHAEL a Dale CORBETT. Getting Neurorehabilitation Right: What Can Be Learned From Animal Models? Neurorehabilitation and Neural Repair [online]. 2012, 26(8), 923-931 [cit. 2020-07-01]. DOI: https://doi.org/10.1177/1545968312440745. Dostupné z:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1545968312440745
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-
1.
KROBOT, Alois. Rehabilitace ramenního pletence u hemiparetických nemocných. Neurologie pro praxi [online]. 2005, 6(6), 284-289 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z:http://www.solen.sk/pdf/Krobot.pdf
LANCE, J. W., Robert FELDMAN, Robert YOUNG a Werner KOELLA. Spasticity, disordered motor control. Chicago: Symposia Specialists: Year Book Medical Publishers, 1980.
LIŠKOVÁ, Kateřina et al. Neurorehabilitace - jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny [online]. Erudis, o.p.s.. 2014. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:https://docplayer.cz/523420-Katerina-liskova-a-kolektiv-neurorehabilitace-jak-se-zorientovat-prirucka-pro-osoby-se-ziskanym-poskozenim-mozku-a-jejich-rodiny.html#show_full_text
MANIVA, Samia Jardelle Costa de Freitas, et al. Educational technologies for health education on stroke: an integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2018, 71(4), 1724-1731 [cit. 2020-07-08]. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0041. Dostupné z:https://www.scielo.br/pdf/reben/v71s4/0034-7167-reben-71-s4-1724.pdf
Motor Function Cutoff Values for Independent Dressing in Stroke Patients. The American Journal of Occupational Therapy [online]. 2016, 70 [cit. 2020-07-09]. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.2016.018945. Dostupné z:https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2512718
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, [2015]. ISBN 978-80-7492-206-0.
NEISTADT, Mauren E. Occupational Therapy Evaluation for Adults: A Pocket Guide. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. ISBN 978-0-7817-2495-1.
Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2017, (68), 1-48 [cit. 2020-06-19]. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.2014.682006. Dostupné z:https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1860439
One Hand: Living 1-handed in a 2-handed world [online]. WordPress: Rosanna Radding, 2013 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:https://onehandcan.com/
PEDRETTI, Lorraine Williams. Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction. 4rd ed. St. Louis: Mosby-Year Book, 1996. ISBN 0815168128.
PENG, Tzu-Hsuan, Yu-Wei HSIEH a Jun-Ding ZHU. Action Observation Therapy for Improving Arm Function, Walking Ability, and Daily Activity Performance After Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2019, (73), 1277-1285 [cit. 2020-07-12]. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.2019.73S1-PO6037. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30977387/
PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě: včetně nácviku soběstačnosti: průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-2470592-3.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:http://www.sdruzenicmp.cz/
SKRIVEN, Terri, Peter AMADIO, Jane FEDORCZYK a Lee OSTERMAN. Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity. 6th ed. Philadelphia: Elsevier, 2011. ISBN 978-0-323-05602-1.
SPOLEČNOSTI‚ C. S. N.‚ 2008. Cévní mozková příhoda [online] [cit. 2020-06-18]. Dostupné z:http://www.mozkovaprihoda.cz/jnp/cz/index.html
ŠTĚTKAŘOVÁ, Ivana. Mechanizmy spasticity a její hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 2013, 76/109(3), 267-280 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z:https://pdfs.semanticscholar.org/1111/11e53cc6fa522aeeefe3b3ff65a32674e3fe.pdf
ŠVESTKOVÁ, Olga, Yvona ANGEROVÁ, Rastislav DRUGA, Jan PFEIFFER a Jiří VOTAVA. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0084-2.
TÖRNQUIST, K. a U. SONN. Towards an ADL Taxonomy for Occupational Therapists. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2009, (1), 69-76 [cit. 2020-07-09]. DOI: https://doi.org/10.3109/11038129409106665. Dostupné z:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/1103812940910666
TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1296-2.
VALOUCHOVÁ, Petra. Pletenec ramenní. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, s. 474. ISBN 978-80-7262-657-1.
VOTAVA, Jiří. Pohybová soustava z klinického hlediska - část speciální. ŠVESTKOVÁ, Olga, Yvona ANGEROVÁ, Rastislav DRUGA a Jan PFEIFFER. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada Publishing, s. 154-171. ISBN 978-80-271-0084-2.
WHO. Disability prevention and rehabilitation: report of the WHO Expert Committee on Disability Prevention and Rehabilitation ‎. Geneva, 1981. ISBN 92-4-120-668-9
YAO, D., C. STUKENBORG-COLSMAN, S. ETTINGER, L. CLAASSEN, C. PLAASS, N. MARTINELLI a K. DANIILIDIS. Subjective outcome following neurostimulator implantation as drop foot therapy due to lesions in the central nervous system—midterm results. Musculosceletal Surgery [online]. 2020, (104), 93-99 [cit. 2020-07-09]. DOI: https://doi.org/10.1007/s12306-019-00604-3. Dostupné z:http://link.springer.com/10.1007/s12306-019-00604-3
ŽĎÁRSKÁ, Jana. Manuál ADL u osob po cévní mozkové příhodě [online]. 2015 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/164236. Vedoucí práce Alžběta Čábelková.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi adaptace provádění personálních všedních denních činnosti (pADL) u pacientů s hemiparézou. Zaměřuje se zejména na možnosti nácviku, tréninku a adaptace oblékání horní i dolní poloviny těla u těchto osob. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky týkající se centrálního nervového systému (dále CNS), řízení motoriky a neurologických onemocnění, jejichž následkem je právě částečné ochrnutí jedné poloviny těla. Dále je zde vysvětlen pojem pADL a jeho vztah k oboru ergoterapie. Následující kapitoly jsou věnovány teoretickému popisu možností adaptace, nácviku, tréninku a hodnocení v ergoterapii, které jsou východiskem pro část praktickou. V neposlední řadě je v této práci uveden i stručný přehled již existujících, volně dostupných manuálů, které jsou pacientům s hemiparézou nabízeny. Cílem praktické části bylo vytvoření videomanuálu, určeného pro osoby s hemiparézou k nácviku oblékání. Manuál zahrnuje formy adaptace činnosti, prostředí a rovněž využití drobných kompenzačních pomůcek. Celkem obsahuje 21 aktivit zaměřených na nácvik oblékání. Úkolem bylo vyzkoušení videomanuálu samotnými pacienty, jejichž kazuistiky jsou jedním z výstupů práce a také jejich následné subjektivní zhodnocení využitelnosti videomanuálu v praxi, zjišťované formou strukturovaného rozhovoru a analýzy aktivity. Z výsledků vyplývá, že zhotovený videomanuál nabízí pacientům novou souhrnnou formu návodu, pro zefektivnění nácviku oblékání v rámci terapie, který rovněž nalezne využití v rámci domácího tréninku této činnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis deals with the possibilities of adapting the implementation of personal activities of daily living (pADL) in patients with hemiparesis. In particular, it focuses on the possibilities of training and adaptation during dressing up of the upper and lower part of the patient’s body. The theoretical part summarizes the basic knowledge of the central nervous system, motor control and neurological diseases, which result in the partial paralysis of one-half of the body. Furthermore, the concept of pADL and their connection to the field of occupational therapy is explained. The following chapters are dedicated to the theoretical description of the possibilities of adaptation, training of activities of daily living and evaluation in the field of occupational therapy. Last, but not least, there is an overview of existing manuals that are currently available. The aim of the practical part was to create a video manual, designed for people with hemiparesis to practice the activitity of dressing up. The manual includes 21 activities focused on dressing up, forms of adaptation of activities and environment, as well as the use of small compensatory aids. The task was to try out the video manual by the patients themselves and then obtain their subsequent subjective evaluation of its efficacy in practice. The evaluation was implemented by the form of an short structuralized interview and analysis of the activity, thus creating two casuister. The final outcome is the video manual, that can offer patients a new comprehensive form of instructions to reach an effective way for the practice of dressing up in training therapy. The results show, that this tool, will find use within home training of this activity as well.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK