Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty
Název práce v češtině: Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty
Název v anglickém jazyce: Conceptual Art and a Problem of Aesthetic Value
Klíčová slova: estetika|konceptuální umění|estetická hodnota|percepce|literatura|idea|sémantické gesto
Klíčová slova anglicky: aesthetics|conceptual art|aesthetic value|perception|literature|idea|semantic gesture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2018
Datum zadání: 08.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty si klade za cíl analyzovat problematiku estetické hodnoty v rámci jedné současné reprezentativní teorie konceptuálního umění (text Petera Goldieho a Elisabeth Schellekensové). Estetická hodnota byla ve výtvarném umění tradičně spojována s oceňováním materiálního objektu díla; konceptuální díla však roli tradičních médií odmítají a nahrazují je dematerializovanou myšlenkou – idejí. Aby konceptuální díla mohla setrvat v doméně umění, je nutné hledat jejich estetickou hodnotu na jiném místě. V první části práce je tak po vymezení základních rysů a ideje konceptuálního umění představen způsob, jakým Goldie a Schellekensová tradičně vnímané estetické kvality nahrazují. To se autorům daří na základě analogie literárních děl a konceptuálních děl, pomocí které vymezují novou kategorii zkušenostních kvalit. Rozlišujícím prvkem mezi literaturou a konceptuálními díly se pak stává jejich ne/parafrázovatelnost. Jak se ale ukáže, toto rozlišení vytváří problém vztahu mezi ideou a hodnotou díla. Na základě této analogie text v druhém kroku postoupí k pojetí recepce literatury Jana Mukařovského, který identifikoval coby bytostný rys umění sémantické gesto. Toto gesto však vyžaduje osobní prožitek, a tím se dostává do rozporu s parafrázovatelností ideje konceptuálního díla. V poslední části práce dojde na srovnání těchto dvou pojetí v rámci odpovědi na otázku, zda vůbec je konceptuální umění uměním, pokud jej charakterizujeme tak, jak je tomu v teorii Goldieho a Schellekensové.
Seznam odborné literatury
BUCHLOH, Benjamin H. D. Conceptual Art 1962–1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions, In: Conceptual art: A Critical Anthology. Eds. ALBERRO, Alexander a STIMSON, Blake. London : MIT Press 1999. Dostupné z: www.jstor.org/stable/778941.
GOLDIE, Peter a SCHELLEKENS, Elisabeth. Who's Afraid of Conceptual Art?. 1st ed. Abingdon: Routledge, 2009. viii, 152 s. ISBN 978-0-415-42282-6. GOLDIE,
Peter, ed. a SCHELLEKENS, Elisabeth, ed. Philosophy and conceptual art. Oxford: Oxford University Press, 2007. xxi, 273 s. ISBN 978-0-19-956825-3.
HOLÝ, Jiří. Poznámky ke koncepcím „Kostnické školy“ a českého strukturalismu. In: Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Eds. ČERVENKA, Miroslav a FÜHRMANN VÍZDALOVÁ, Ivana a SEDMIDUBSKÝ, Miloš. Brno: Host, 2001. S. 271–295. JANKOVIČ, Milan. Svébytná koncepce individuálního stylu. In: O motorickém dění v poezii. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985.
KOSUTH, Joseph a GUERCIO, Gabriele, ed. Art after Philosophy and after: Collected Writings, 1966-1990. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991, s. 164. ISBN 0-262-11157-8.
KOBLÍŽEK, Tomáš. Strukturalismus a fenomenologie ve vědě o literatuře. In: Filosofické reflexe umění. VRABEC, Martin et al. Vyd. 1. Praha: Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2010. Scholia. ISBN 978-80-87258-42-2. S. 277–303.
KUBÍNOVÁ, Marie. Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. In: Česká Literatura, vol. 58, no. 6, 2010, s. 783. Dostupné z: www.jstor.org/stable/42687689.
LAMARQUE, Peter. On Perceiving Conceptual Art. In Philosophy and Conceptual Art. Eds. GOLDIE, Peter a SCHELLEKENS, Elisabeth. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-956825-3.
LIPPARD, Lucy R. Six Years: the Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972: A Cross-Reference Book of Information on Some Esthetic Boundaries. New York: Praeger, 1973. LeWITT, Sol. Paragraphs on Conceptual Art. In: Conceptual Art: A Critical Anthology. Eds. Alexander ALBERRO and Blake STIMSON. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. lii, 569 s. ISBN 0-262-01173-5.
MAGID, Václav. Konceptualismus a raná romantika. Pokusy o spojení protikladů, in Dějiny umění v rozšířeném poli, eds. Hana Buddeus, Mariana Dufková, Václav Janoščík and Johana Lomová. Prague: VŠUP, 2011. ISBN 978-80-86863-57-3.
MEYER, Ursula: Conceptual Art. New York: E.P. Dutton, 1972, s. VIII.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. O motorickém dění v poezii. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985, 144 s. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Záměrnost a nezáměrnost v umění, in: Studie I, Host, Brno 2000, s. 353–388. ISBN 978-80-7294-239-8.
OSBORNE, Peter. Conceptual Art and/as Philosophy. In: Rewriting Conceptual Art, eds. BIRD, John a – NEWMAN, Michael. Londýn: Reaktion 1999, s. 37–66. ISBN 1-86189-052-4.
SIBLEY, Frank. Aesthetic and Non-aesthetic. In: Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics, edited by John Benson, et al. Oxford University Press: UK, 2001. ISBN 0-19-920413-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK