Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ontologické tajemství u Gabriela Marcela
Název práce v češtině: Ontologické tajemství u Gabriela Marcela
Název v anglickém jazyce: The Ontological Mystery in Gabriel Marcel's Philosophy
Klíčová slova: Marcel|existence|konkrétní filosofie|ontologie|tajemství|druhá reflexe|naděje
Klíčová slova anglicky: Marcel|existence|concrete philosophy|ontology|mystery|second reflection|hope
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2018
Datum zadání: 01.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V díle Gabriela Marcela hraje klíčovou roli odlišení dvou základních způsobů myšlení, jimiž přistupujeme ke skutečnosti: objektivujícího, v němž myslící subjekt staví fenomény jako problémy vně sebe, a projasňujícího, v němž si člověk uvědomuje svoji neabstrahovatelnou účast na tom, co myslí. Tuto odlišnost jinými slovy vyjadřuje distinkce mít - být, neboť dle Marcela se problém (tedy jsoucí jakožto problém hodný řešení, jakožto věc, kterou uchopuji a jíž disponuji) transformuje, má-li zkoumající na mysli, že je svým vlastním bytím do něho zahrnut. Tak se myšlení přesouvá z oblasti problému do oblasti "meta-problémové", jinými slovy opouští postoj racionálně uchopující a stává se usebráním či duchovním soustředěním (recueillement), které se vztahuje - nikoli už diskurzivně - k tajemství bytí. Cílem práce je tak vyložit základní pojmy Marcelovy "konkrétní filosofie", jak své myšlení nazýval v distanci vůči systematickým doktrínám, a načrtnout i určitou paralelu s filosofy, jejichž úvahy jsou pro téma relevantní (Bergson, Jaspers, Buber).
Seznam odborné literatury
Primární:
G. Marcel, Le mystere de l’etre, Paris 1997
G. Marcel, Homo viator. Introduction to a metaphysic of hope, Gloucester 1978
G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1971
G. Marcel, Od názoru k víře, Praha 2004
G. Marcel, Paul Ricoeur, Rozhovory, Brno 1999
H. Bergson, Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, Praha 1994
K. Jaspers, Filosofická víra, Praha 1994
M. Buber, Já a Ty, Praha 2005

Sekundární:
P. Bendlová, Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela, Praha 2003
W. Janke, Filosofie existence, Praha 1995
R. Slegers, Courageous vulnerability. Ethics and knowledge in Proust, Bergson, Marcel, and James, Boston 2010
K. F. Renhardt, The existentialist revolt. The main themes and phases of existentialism: Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Sartre, Marcel, New York 1960
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK