Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích
Název práce v češtině: Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích
Název v anglickém jazyce: Do not be afraid! The Topic of Fear in the Synoptic Gospels
Klíčová slova: Ježíš, učedník, víra, odvaha, zázrak, život, smrt, bázeň, strach, úzkost, hrůza
Klíčová slova anglicky: Jesus, disciple, faith, courage, miracle, life, death, awe, fear, anxiety, dread
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2017
Datum zadání: 02.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.01.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vyhledání evangelijních textů s tématem strachu spojeným s reakcí Ježíše nebo andělů, pokus o jejich roztřídění
Vyhledání paralelních míst, studium jejich odlišností
Případný kontext s texty SZ a NZ
Rozbor vybraných textů s použitím komentářů a další odborné literatury
Shrnutí poznatků a jejich významu pro duševní a duchovní život dnešního člověka
Seznam odborné literatury
Seznam literatury
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. 3. vydání. Praha: Česká katolická charita, 1987
Jeruzalémská Bible. Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Kostelní Vydří: Krystal OP Karmelitánské nakladatelství, 2009

ALLMEN, Jean-Jaques. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1987
AUGUSTIN, Józef, City. Strach. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995
BRUNER, Frederick Dale. Matthew, A Commentary. Grand Rapids: William B.Eerdmans Publishing Company,
ERNST, Josef. Das Evangelium nach Lukas. Regensburg: Friedrich Pustet, 1977
HANOVSKÁ, Lenka. HRONÍKOVÁ, Linda. Člověk a strach. Praha: Togga, 2013
HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka. Sacra Pagina. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005
HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše, Sacra Pagina. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003
JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše. Sacra Pagina. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005
KREMER, Jacob. Lukasevangelium. Würzburg: Echter Verlag, 1992
LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Marka. Malý stuttgartský komentář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997
LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Matouše, Malý stuttgartský komentář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996
LIMBECK, Meinrad. Das Evangelium nach Markus (11-16). Stuttgart: Opus Christi, Kehrsiten am Bürgenstock
MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana. Sacra Pagina. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009
MOLONEY, Francis J. The Gospel of Mark. Hendrickson Publishers. Peabody: 2002
MÜLLER, Paul Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. Malý stuttgartský komentář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
NAKONEČNÝ. Milan. Emoce. Praha: Triton, 2012
PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana. Malý stuttgartský komentář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
SCHNACKENBURG, Rudolf. Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. Freiburg: Herder, 1988
ŠVÉDA, Sidonius. Das Evangelium nach Lukas (9-24). Stuttgart: Opus Christi, Kehrsiten am Bürgenstock
ŠTRBA, Blažej, Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013
TALBERT, Charles H. Matthew. Grand Rapids: Baker Academic, 2010
Předběžná náplň práce
1. Úvod

Strach - definice
Strach z pohledu dnešního člověka a člověka doby Ježíšovy
Ježíšova (Boží prostřednictvím anděla) reakce na strach (učedníků, lidí)
Situace strachu a obav v textech synoptických evangelií
Strategie překonání strachu

2. Vlastní práce členěná do témat:

2.1 Úvod - Vymezení zkoumaného pojmu strach z pohledu různých vědních disciplín (teologie, psychologie, filozofie)

2.2. Rozbor evangelijních témat
2.2.1 Strach z lidí (Mt 1,20 – Josef a přijetí Panny Marie)
2.2.2 Strach z budoucnosti (Lk 1,30 zvěstování; Mt 2,22 – Josef se bojí Archelaa; Lk12,32 – o zabezpečení života;)
2.2.3 Strach z obtížnosti úkolu (Mt 25,25 – hřivny; Mk 10,32 – náročnost požadavků)
2.2.4 Strach a zázračná zjevení (Lk1,12.13 – Zachariáš; Mt 14,26.30 – chůze po moři; Lk5,10 – zázračný rybolov; Mk 9,6 – proměnění na hoře; Mt 28,4.5.8.10 – prázdný hrob)
2.2.5 Strach ze smrti (Lk 8,50 – Jairova dcera; Mt 26,37 - Getsemany)
2.2.6 Strach z apokalyptických hrůz (Lk 21,26 – velké soužení)
2.2.7 Výzvy proti strachu (Mt 10,26.28.31 – povzbuzení ke statečnému jednání;)


3. Závěr
Shrnutí poznatků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the topic of the fear in synoptic gospels. Fear is a phenomenon that affects every person and is subject of interest to several scientific disciplines. This thesis is focusing on fear as an emotion. The selection of gospel excerpts is narrowed to those containing call to overcome fear. The pericopes are categorized according to situations causing fear: fear of the future, fear of people, fear of tasks’ difficulty, fear during miraculous apparitions, fear of death, and fear of apocalyptic dreads. The last topic of the thesis are general calls to overcome fear. The reactions of the biblical personalities are diverse and can be viewed as model attitudes inspiring modern society. In the introduction, the topic of fear is briefly characterized in perspective of psychology, philosophy and theology. The focus of the thesis is the exegesis of selected pericopes, thematically sorted into seven chapters ending with short recapitulations of the main ideas. After the generalizing conclusion, an overlap into spiritual life is suggested.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK