Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vnímané akademické účinnosti u studentů psychologie na FF UK
Název práce v češtině: Vývoj vnímané akademické účinnosti u studentů psychologie na FF UK
Název v anglickém jazyce: Academic self-efficacy development of psychology students at FF UK
Klíčová slova: vnímaná akademická účinnost|vnímaná osobní účinnost|vysoká škola|emoční inteligence|studentovo zapojení
Klíčová slova anglicky: academic self-efficacy|self-efficacy|college|emotional intelligence|student engagement
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2017
Datum zadání: 27.12.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Jelínek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat vnímanou akademickou účinností u studentů psychologie na FF UK. Cílem práce bude zasadit vnímanou akademickou účinnost do kontextu sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury a přinést poznatky o tom, zda v průběhu studia na vysoké škole dochází k vývoji této účinnosti nebo již v tomto věku změny neprobíhají. Pozornost bude zaměřena na to, zda studium vysoké školy samo o sobě může být zdrojem nárůstu vnímané akademické účinnosti.

V závěru práce bude navržen výzkum, v rámci kterého bude zjišťováno, zda u studentů Psychologie na FF UK dochází během let na vysoké škole ke kvantitativním změnám na poli vnímané akademické účinnosti. Bude vytvořen dotazník zjišťující míru účinnosti a tímto nástrojem budou studenti otestováni před nástupem, v průběhu a na konci vysoké školy, bude se tedy jednat o longitudinální studii.
Seznam odborné literatury
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
Bandura, A., Walters, R. H. (1963). Social Learning and Personality Development. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Bandura, A. (2006c). Guide for Constructing Self-Efficacy Scales. V F. Pajares, & T. Urdan (Editoři), Self-Efficacy Beliefs of Adolescents (stránky 307-367). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.
Dweck, C. (2015). Nastavení mysli. Brno: Jan Melvil publishing.
Gore, P. A. (2006). Academic self-efficacy as a predictor of college: outcomes: Two incremental validity studies. Journal of Career Assessment. 14, 92-115
Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93, 55-64.
Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.

Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005). Self-efficacy, stress and academic success in college. Research in Higher Education. 46, 677-706.
Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology. 25, 82-91.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK