Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|komentovaný překlad|překladatelské postupy|překladatelské posuny|funkce jazyka|horolezectví|vysokohorská expedice|fyzický trénink|outdoorové vybavení
Klíčová slova anglicky: translation|translation analysis|annotated translation|translation procedures|translation shifts|language functions|mountaineering|high altitude expedition|physical training|outdoor equipement
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2017
Datum zadání: 28.12.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Ďoubalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text ((DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.) přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte zdrojový text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
francouzština - lingvistika a translatologie
BRUNEL, Aude; ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Stylistická analýza českých a francouzských textů. Praha : FF UK, 2012.
DELISLE, Jean. Terminologie de la traduction. Amsterdam-Philadelphia : Benjamins, 1999.
DELISLE, Jean. La Traduction raisonnée: manuel d'initiation à la traduction professionnelle anglais-français : méthode par objectifs d'apprentissage. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, 1997.
DURIEUX, Christiane. Fondements didactiques de la traduction technique. Paris, Didier, 1988.
GRELLET, Françoise. Apprendre à traduire: typologie d'exercices de traduction. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 1991.
JANOVCOVÁ, Eva. Procédés de traduction. In Tionová, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha : SPN, 1992, s. 283–320.
LAURENT, N. Initiation à la stylistique. Paris : Hachette, 2001.
LEDERER, Marianne. La traduction: transcoder ou réexprimer? In Seleskovitch, Danica. Interpréter pour traduire. Paris : Didier, 1993.
MAINGUENEAU, D. Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin, 2007.
PERGNIER, Maurice. Les Fondements sociolinguistiques de la traduction. Lille : Presses Universitaires de Lille, 1993.
ŠABRŠULA, Jan. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque. Praha : UK, 1999.
VINAY, Jean-Paul; DARBELNET, Jean. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Paris : Didier, 1966.
čeština - translatologie a lingvistika
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? Výbor studií. Praha : Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. (Libovolné vydání).
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. Bratislava : Tatran, 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1984.
BEČKA, J. Česká stylistika
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte
ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text
DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace
HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura
KRAUS, J., HOFFMANOVÁ, J. Písemnosti v našem životě
KUNA, I. Realita a svět textu
MULLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba
MULLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
NEBESKÁ, I., MACUROVÁ, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK