Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská tvorba Jaromíra Nohavici
Název práce v češtině: Překladatelská tvorba Jaromíra Nohavici
Název v anglickém jazyce: Jaromír Nohavica as a Translator
Klíčová slova: Jaromír Nohavica|překladatelský styl|translatologická analýza|autorská píseň|Bulat Okudžava|Vladimír Vysocký|překlad písňových textů|notový zápis
Klíčová slova anglicky: Jaromir Nohavica|translation style|translatological analysis|authorial song|Bulat Okudzhava|Vladimir Vysotsky|lyrics translation|score
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2017
Datum zadání: 19.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2017
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lukáš Klimeš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na překladatelskou tvorbu Jaromíra Nohavici z ruštiny do češtiny. Stěžejní část práce bude spočívat v analýze Nohavicových překladů vybraných písní Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy. Diplomantka stručně představí překladatelskou osobnost Jaromíra Nohavici včetně jeho koncertní činnosti zahrnující vlastní překladovou tvorbu. Stěžejní část práce bude tvořit analýza Nohavicových překladů obsahující rovněž konfrontaci těchto překladů s převody Milana Dvořáka a/nebo Petra Kovaříka, aby mohla vyniknout specifika Nohavicovy překladatelské tvorby.
Seznam odborné literatury
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7
POPOVIČ, Anton. Teória uměleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
HRALA, Milan. Současnost Uměleckého překladu. Praha: Československý
spisovatel, 1987.
DĚMIDOVOVÁ, Alla. Vladimir Vysockij, kakim znaju i ljublju. Moskva: Sojuz
těatral’nych dějatělej RSFSR, 1989.
KRYLOV, A. E. Okudžava: Problemy poetiky i tekstologii. Moskva: GKCM V. S. Vysovkogo, 2002. ISBN 5-901070-03-8
ZAJCEV, V. A. Okudžava. Vysockij, Galič Poetika, žanry, tradicii. Moskva: GKCM V. S. Vysovkogo, 2003. ISBN 5-901070-07-0
VONDRÁK, Jiří. Bulat Okudžava od Nohavici k Provázku. Praha: Dobrovský s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7390-224-7
JELÍNEK, Igor. Peotičeskaja i perevodčeskaja transformacija žanra avtorskoj pesni. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2011.
JELÍNEK, Igor. Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy. In: Preklad a kultúra 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, pp. 159 – 170.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK