Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionalismus v architektuře a jeho pedagogická aplikace ve výuce v mateřské škole
Název práce v češtině: Regionalismus v architektuře a jeho pedagogická aplikace ve výuce v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Regionalism in the Architecture and the aplication in the pedagogy in Kindergarten.
Klíčová slova: Architektura, Religionalismus, Lokální tradice,Výtvarné techniky, Vnímání a vývoj dítěte předškolního věku
Klíčová slova anglicky: Architecture, Regionalism, Local traditions, Art skills, Perception and ontogenecy of child in pre-school age
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: MgA. Jan Pfeiffer
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2017
Datum zadání: 18.12.2017
Datum a čas obhajoby: 16.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovat téma regionální architektury v kontextu 20. a 21. století, nastínit jeho možné implikace do pedagogického světa, vymezit vztah mezi lokální kulturou a architekturou. V pedagogické části autorka připraví a zrealizuje multimediální dílnu ve svém rodném městě, která bude přibližovat historii, podobu a význam daného místa.
Seznam odborné literatury
Fulková M., Jakubcová Hajdušková L., Sehnalíková V.; Metodika I. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2013
Fulková M., Jakubcová Hajdušková L., Sehnalíková V; Metodika II. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2013
Fulková M., Jakubcová Hajdušková L., Sehnalíková V; Metodika III. Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha, 2013
Kulka T., Ciporanov D. : CO JE UMĚNÍ? Texty angloamerické estetiky 20. Století. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2010. ISBN 978-80-87378-46-5
Langmajer J., Krejčířová: Vývojová psychologie. Grada. Praha. 2006. 368s. ISBN 978-80-247-1284-0
Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře. Praha: Česká komora architektů. ISBN 80-902735-0-5
Říčan P.: Cesta životem. Praha: Portál. 2004. 432 s. ISBN 80-7038-078-0.
Uždil, J., Šašinková, E., Výtvarná výchova v předškolním věku, SPN. Praha. 1980
Předběžná náplň práce
Zpracovat téma regionální architektury v kontextu 20. a 21. století, nastínit jeho možné implikace do pedagogického světa, vymezit vztah mezi lokální kulturou a architekturou. V pedagogické části autorka připraví a zrealizuje multimediální dílnu ve svém rodném městě, která bude přibližovat historii, podobu a význam daného místa. Autorka bude vycházet ze základních odborných pramenů. Analýza významu lokálního a regionálního, následně se vymezí v pedagogické části práce, kde bude objevovat možné implikace v její pedagogické praktické části, kterou následně zrealizuje a zanalyzuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author will base her work upon scientific source analysis of local and regional significance. The author will create an integrated probe into the topic of regional architecture in the context of the twentieth and the twenty-first century. In the pedagogical part the author will elaborate issues of a pre-school child and perception of local culture. She will prepare and organize a multimedia workshop in her hometown, which shall focus on history, image and importance of the given place.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK