Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi
Název práce v jazyce práce (slovenština): Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi
Název práce v češtině: Analýza nekardiálních nežádoucích jevů pulzní terapie kortikoidy
Název v anglickém jazyce: Analysis of non-cardiac adverse event of glucocorticoid pulse therapy
Klíčová slova: nežádoucí jev, pulzní terapie glukokortikoidy
Klíčová slova anglicky: adverse event.; pulse therapy of glucocorticoids
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2017
Datum zadání: 08.04.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: MUDr. Karel Macek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem teoretické části bude popsání z literární rešerše význam pulnífarmakoterapie kortikoidy a jeho vliv na výskyt nakardiálních nežádoucích jevů u pacientů s revmatickými chorobami.
Současně bude hledáno, jaké faktory nalezené nežádoucí jevy a jak interagují s glukokortikoidy (genetika,komorbidita, farmakoterapie)
Cíle experimentální práce je analyzovat vliv pulzní terapie na výskyt nežádoucích jevů a analyzovat vliv faktorů, které se vyskytují u těchto pacientů a mohou zvyšit výskyt.

V experimentální části bude nutno projít asi 300 pacientů na oddělení revmatologie, kteří byli léčeni pulzní terapií a sledovat u nich OA, RA, změny laboratorních a fyzikálních testů
Práce bude mít standardní formu
úvod
cíl
teoretickou čas s jasným uvedením způsobu hledání a v experimentální práci bude popsána metoda včetně
statistického zpracování, výsledky, diskuze kde budou výsledky autorky porovnávány se studiemi s podobným
tématem závěr
Seznam odborné literatury
MEDLINE, Up to Date, PUBMED
Předběžná náplň práce
jde o průřezovou studii epidemiologického charakteru sledující poměry v reálném životě. Nutno zpracovat data z dokumentace, vyplnit je do hodnotící databáze, tu vyčistit a statisticky zhodnotit.V literární části je nutno uvést i způsob hledání. Uvést dedikaci SVV a Progresu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is cross country study of epidemiologic character from real live. Data from documentation is necessary to escavate to evaluation databasis , let clean it and to provide statistical evaluetion.
Let dedicate work with SVV grant and project Progres.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK