Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos preventivních programů v oblasti drogových závislostí pohledem sociálních pracovníků nízkoprahových zařízení
Název práce v češtině: Přínos preventivních programů v oblasti drogových závislostí pohledem sociálních pracovníků nízkoprahových zařízení
Název v anglickém jazyce: The Benefits of Preventive Programs of Drugs Addiction in the Eyes of social workers in Low-threshold Clubs
Klíčová slova: nízkoprahová zařízení, návykové látky, preventivní programy, sociální pracovník
Klíčová slova anglicky: low-threshold facilities, addictive substance, prevention programs, social worker
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2017
Datum zadání: 13.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2017
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: Mgr. Iva Frydrychová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na preventivní programy v oblasti drogových závislostí pohledem sociálních pracovníků nízkoprahových zařízení. V práci je popsána charakteristika nízkoprahových zařízení, jejich pravidla a vymezení cílové skupiny těchto zařízení. Dále je v práci hovořeno o návykových látkách a syndromu závislosti, charakterizuji zde projevy fyzické a psychické závislosti. V práci je rozebíráno užívání návykových látek adolescenty. Teoretická část je zakončena prevencí sociálně-patologických jevů ve společnosti a preventivními programy a opatřeními v nízkoprahových zařízeních. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které je vymezen kvalitativní výzkum a charakterizován výběr respondentů. Zde jsou uvedeny dílčí otázky, které vedly k zodpovězení hlavní výzkumné otázky a provedena analýza dat. Praktická část je ukončena popisem přínosu preventivních programů v oblasti drogových závislostí pohledem sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is focused on prevention programs in area of drug addiction from the low-threshold social workers point of view. Thesis describes a characteristics of low-threshold facilities, their rules and definition of target group. Furthermore, there are sections talking about addictive substances and addiction syndrome, which characterize the effects of a physical and psychological addiction. The thesis analyses the addictive substances using by adolescents. Theoretical part ends with the prevention of a socio-pathological phenomena in society, prevention programs and precautions in low-threshold facilities. Theoretical part is followed by the practical part in which the qualitative research is described and selection of respondents is characterized. Here are the answers for partial questions that led to answering the main research question and also the data analysis. Practical part ends with description of prevention programs benefits in the area of drug addiction from the low-threshold social worker point of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK