Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze
Název práce v češtině: Porovnání výuky tělesné výchovy na českých a zahraničních školách v Praze
Název v anglickém jazyce: Comparison of Physical Education teaching at foreign schools in Prague
Klíčová slova: Tělesná výchova, pohyb, vzdělání, kurikulum, Deutsche Schule Prag, Lycée Francais de Prague, Park Lane International, Německo, Francie, Velká Británie
Klíčová slova anglicky: Physical Education, excercise, education, curriculum, foreign schools, Deutsche Schule Prague, Lycée francais de Prague, Park Lane International, France, Germany, Great Britain
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Barbora Hamáčková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2017
Datum zadání: 11.12.2017
Datum a čas obhajoby: 30.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Stanovit předmět, problém a cíle práce
2. Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3. Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4. Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5. Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury
ČECHOVSKÁ, I., DOBRÝ, L. Význam a místo pohybové gramotnosti v životě člověka. Tělesná výchova a sport mládeže, 2010, č.3, s.2-5. ISSN: 1210-7689
FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky – školní tělesná výchova. Praha : Karolinum, 2010. ISBN: 978-80-246-1854-8
JANSA, P., aj. Pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 2012. ISBN: 978-80-246-2026-8
VLČEK, P., JANÍK, T. Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno : Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-203-1

Předběžná náplň práce
Cílem práce je porovnat výuku tělesné výchovy na školách vyučujících podle zahraničního vzdělávacího programu v Praze, se školami českými. Studiem odborné literatury nalezneme rozlišnosti v přístupech k tělesné výchově jako školnímu předmětu a následně shrneme vývoj v dané oblasti jak u nás, tak v zahraničí. Požadované údaje budou získány analýzou jednotlivých školských systémů a podrobnými rozhovory s učiteli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation will be aimed at Physical Education learning at foreign schools placed in Prague. This is the comparison of contrasting education systems. A literature review has been undertaken to compare the diferences between the Physical Education programs at each institution. The study analyses the evolution of Physical Educastion in The Czech Republic and abroad. The methodology of this thesis involves the analysis of education system and interviewing teachers from each relevant institution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK