Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny nakladatelského subjektu v letech 1948-1968: státní moc a Stání nakladatelství dětské knihy
Název práce v češtině: Proměny nakladatelského subjektu v letech 1948-1968: státní moc a Stání nakladatelství dětské knihy
Název v anglickém jazyce: Transformation of the institution of publisher during the years 1948-1968: state power and "Stání nakladatelství dětské knihy"
Klíčová slova: Nakladatelství|cenzura|státní moc|Státní nakladatelství dětské knihy|SNDK|knihy pro děti
Klíčová slova anglicky: publisher|censorship|state power|State Children`s Publishing House|SNDK|children books
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2018
Datum zadání: 16.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat postavení státního nakladatelského subjektu v letech 1948-1968. Pomocí případové studie Státního nakladatelství dětské knihy (SNDK) bude práce zkoumat vztah mezi ediční politikou a státní mocí v daném období. Jednou z výzkumných otázek bude, jak se v průběhu politického vývoje měnil systém a metody cenzury a státního dozoru a jaký vliv měly tyto různé přístupy na organizační strukturu a činnost nakladatelství. Práce bude zkoumat vývoj knižní produkce pro děti v letech 1948-1968, zda a jak se projevoval politický vliv ve výběru vydávaných titulů.

Použité metody:
srovnávací analýza
tvůrčí kompilát
případová studie

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
MALÝ, Radek a Josef NEŠPOR. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4503-8.
PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Praha: Academia, 2014. ISBN 9788020024077.
SLABÝ, K.Z. Padesátiletá historie nakladatelství Albatros. Ikaros[online]. Praha, 1999, 1999, 3(5) [cit. 2018-04-03]. ISSN 1212-5075. Dostupné z:https://ikaros.cz/padesatileta-historie-nakladatelstvi-albatros
ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Cold war books in the 'other' Europe and what came after. Leiden: Brill, 2011. Library of the written word. ISBN 978-90-04-18745-0.
WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2491-6.
Zlatý máj: časopis o dětské literatuře a umění. Praha: Albatros, 1956-1968, 1-12.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK