Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Číst text jako mýtus (příspěvek k hermeneutice a interpretaci mýtu)
Název práce v češtině: Číst text jako mýtus (příspěvek k hermeneutice a interpretaci mýtu)
Název v anglickém jazyce: Read the text as a myth (contribution to hermeneutics and interpretation of the myth)
Klíčová slova: Dekonstrukce, mýtus, postrukturalismus, kolektivní paměť, identita, společenství, text
Klíčová slova anglicky: Deconstruction, myth, poststructuralism, collective memory, identity, communion, text
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2017
Datum zadání: 08.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.12.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci „Číst text jako mýtus (příspěvek k hermeneutice a interpretaci mýtu)“vypracoval samostatně. Dále prohlašuji, že všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
Seznam odborné literatury
1. ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Praha: OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-267-7.
2. ADORNO, Theodor W. Žargon autenticity: k německé ideologii. Praha: Academia, 2015. Europa. ISBN 978-80-200-2511-1.
3. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: suverénní moc a pouhý život. Praha: OIKOYMENH, 2011. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-189-2.
4. ANDERSON, N Paul, Jesus, the Eschatological Prophet in the Fourth Gospel: A Case Study in Dialectical Tensions”,https://www.academia.edu/33342340/_Jesus_the_Eschatological_Prophet_in_the_Fourth_Gospel_A_Case_Study_in_Dialectical_Tensions_?s=t
5. ANTOŠÍKOVÁ, Lucie. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-109-2
6. ASSMANN, Aleida a Sebastian CONRAD. Memory in a global age: discourses, practices and trajectories. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-27291-0.
7. Assman, J.,Culture memory and early civilization: Writing, remembrance,and political imagination, cambridge university press, 2011, ISBN 978-0-521-18802-9
8. Assman, J., Czaplicka, J., Collective memory and identity, in: New German Critique, No. 65, Cultural History/Cultural Studies (Spring – Summer, 1995), pp. 125-133
9. Assman, J., Communicative and Cultural mamory, in: Astrid Erll, Ansgar Nünning (Hg.), Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin, New York 2008, ISBN 978-3-11-018860-8
10. BARTHES, Roland. Mytologie. Třetí vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2018. Bod. ISBN 978-80-7363-888-7.
BARTHES, Roland. S/Z. Praha: Garamond, 2007. Francouzské myšlení. ISBN 978-80-11. 86955-73-5.
12. BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-28-5.
13. BARTHES, Roland. Roland Barthes o Rolandu Barthesovi. Praha: Fra, 2015. Eseje. ISBN 978-80-87429-33-4.
14. Bates Lord, Albert Epic singers and oral tradition, Cornell University Press, 1991, ISBN 0-8014-9717-5
15. Berger, Arthur Asa,The Objects of Affection, Semiotics and Consumer Culture, PALGRAVE MACMILLAN, 2010, New York, ISBN 978–0–230–10373–3, str. 23
16. BONNEY, William, CAUSED TO BELIEVE, The Doubting Thomas Story at the Climax of John’s Christological Narrative, Leiden ; Boston ; Köln : Brill, 2002, ISBN 90 04 12660 0
17. CULLER, Jonathan D. Studie k teorii fikce. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. Theoretica. ISBN 80-85778-46-7
18. DELEUZE, Gilles. Logika smyslu. Praha: Karolinum, [2013]. Limes. ISBN 978-80-246-2235-4
19. DELEUZE, Gilles a Félix GUATTARI. Tisíc plošin. Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-25-3.
20. DELEUZE, Gilles. Záhyb: Leibniz a baroko. Praha: Herrmann, 2014. ISBN 978-80-87054-38-3.
21. DERRIDA, Jacques. Gramatológia. Bratislava: Archa, 1999. ISBN 80-7115-138-6.
22. DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci: práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993. ISBN 80-7115-046-0
23. Derrida, J., The other heading: Reflections on today‘s Europe, Indiana University Press, 1992, ISBN 0·253·31693·6
24. Didi-Hubermann, Glimpses. Between appearance and disapearance, in: Zeitschrift Fuer Medien Und Kulturforschung 2016 (7):109-124.
25. DIDI-HUBERMAN, Georges. Před časem. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-41-1.
26. ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0157-7
27. FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Vydání druhé. V Praze: Herrmann, 2016. ISBN 978-80-87054-43-7.
28. FOUCAULT, Michel. Diskurs, autor, genealogie: tři studie. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994 [cit. 2018-07-14]. Filosofie a současnost. ISBN 80-205-0406-0
29. FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení [online]. Praha: Dauphin, 2000 [cit. 2018-07-15]. Studie. ISBN 80-86019-96-9.
30. FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění. V Praze: Herrmann, 1999. ISBN 80-238-5090-3.
31. FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Vydání druhé. V Praze: Herrmann, 2003. ISBN 80-239-2454-0.
32. FOUCAULT, Michel, Michel SENELLART, François EWALD a Alessandro FONTANA. Zrození biopolitiky: kurz na Collège de France (1978-1979). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. Klasikové společenských věd. ISBN 978-80-7325-181-9.
33. FOUCAULT, Michel. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-29-8.
34. FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-01-6.
35. FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, 2007. Eseje/studie. ISBN 978-80-251-1713-2.
36. FOŘT, Bohumil a Petr A. BÍLEK. Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno: Host, 2005. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-165-8
37. FROG, M, Myth, 2018 In : Humanities. 7, 1, 14, p. 1-39 39 p., 10.3390/h7010014
38. FUNKESTEIN, Amos, Collective Memory and historical consciousness, in: History and Memory, Vol. 1, No. 1 (Spring - Summer, 1989), pp. 5-26, Indiana University Press
39. GINZBURG, Carlo. Mocenské vztahy: historie, rétorika, důkaz. Praha: Karolinum, 2013. Limes. ISBN 978-80-246-2079-4.
40. HALBWACHS, Maurice, Gérard NAMER a Marie JAISSON. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Klas (Klasická sociologická tradice). ISBN 978-80-7419-016-2.
41. HANES, Pavel, Dejiny Kresťanstva, Bánská Bystrica, 2009, ISBN 80-88945-01-1
42.Jungman,M.,Kunderovské paradoxy,publisher not identified, 1986
43. KLOSSOWSKI, Pierre. Sade můj bližní. Praha: Herrmann, 2004. ISBN 80-239-3491-0.
44. KRISTEVA, Julia. Polyfonie: významy, pohlaví, světy. Praha: Malovaný kraj, 2008. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-903759-3-2.
45. LACAN, Jacques. Écrits: texte intégral. I. Nouv. ed. Paris: Seuil, 1999. Les essais. ISBN 2-02-000580-8
46.LAUB-NOVAK,Karen,The art of deception,in:Art,creativity, and the sacred : an anthology in religion and art, edited by Diane Apostolos-Cappadona (1984) NY: Crossroads Books. ISBN 978-0826408297
47. LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha: Argo, 2007. Historické myšlení. ISBN 978-80-7203-862-6.
48. LeBlanc, B., Evangeline as identity myth, in Canadian Folklore Canadien, Women & Tradition, 15, no. 2 (1997): 139–53.
49. LEVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. Oikúmené.
50. LEVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno: (esej o exterioritě). Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-20-8
51. LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologie a problémy moderního světa. Praha: Karolinum, 2012. Limes. ISBN 978-80-246-2098-5.
52. LÉVI-STRAUSS, Claude a František VRHEL. Mythologica. [1], Syrové a vařené. Praha: Argo, 2006. Capricorn. ISBN 80-7203-644-0.
53. LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor, 2002. Střed. ISBN 80-7260-063-X.
54. LIPOVETSKY, Gilles a Sébastien CHARLES. Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2013. Střed. ISBN 978-80-7260-283-4.
55. LISZKA, James Jakob. The semiotic of myth: a critical study of the symbol. Bloomington: Indiana University Press, c1989. Advances in semiotics. ISBN 0-253-33513-2.
56. LYOTARD, Jean-François. Čo malovať?: Adami, Arakawa, Buren. Bratislava: Petrus, 2000. Limes. ISBN 80-88939-12-7.
57. LYOTARD, Jean-François a Přemysl MAYDL. Návrat a jiné eseje. Praha: Herrmann, 2002.
58. LYOTARD, Jean-François. Putování a jiné eseje. Praha: Herrmann, 2001. ISBN 80-238-7472-1.
59. MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektrického věku a elektronické revoluce [online]. Brno: Jota, 2000 [cit. 2018-07-11]. Nové obzory. ISBN 80-7217-128-3.
60. MCLUHAN, Marshall a Quentin FIORE. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera: Gingko Press, 2001. ISBN 1-58423-070-3.
61. MERLEAU-PONTY, Maurice. Založení a podstata. Praha: OIKOYMENH, 2011. Filosofické interpretace. ISBN 978-80-7298-458-9.
62. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Umělecké dílo jako znak: z univerzitních přednášek 1936-1939. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008. Theoretica & historica. ISBN 978-80-85778-62-5.
63. NANCY, Jean-Luc, The gravity of thought, Humanities Press International, 1997. ISBN 0-391-03985-7
64. Nancy, J.-L., Being singular plural, Stanford University Press, Stanford, 2000, ISBN 0-8047-3975-7
65. Nancy, J.-L., A Finite thinking, edited by S. Sparks, Stanford University Press, 2003, ISBN 0-8047-3901-3
66. ONG, Walter J. Orality and literacy: the technologizing of the word. 2nd ed., Repr. (2004). London: Routledge, 2002. New Accents. ISBN 0-415-28128-8.
67. PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha: Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
68.RANCIÉRE, Jaques,Short voyages to the land of people,Stanford University Press, 2003, ISBN 0-8047-3681-2
69.Ranciére, Jacques., The future of the image,Verso, 2007,ISBN978-1844672974
70. RICŒUR, Paul. O sobě samém jako o jiném. Praha: OIKOYMENH, 2016. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-438-1.
71. RONEN, Ruth. Možné světy v teorii literatury. Brno: Host, 2006. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-180-1
72. SEGAL, Robert Alan. Myth: a very short introduction. Second edition. New York: Oxford University Press, 2015. Very short introductions. ISBN 978-0-19-872470-4.
73.Schwartz, Barry, Abraham Lincoln in postheroic era, History and memory in late twentieth-century America, The University of Chicago Press, 2008, ISBN 978-0-226-74188-8
74.Schmid,W., Abstraktní autor a abstraktní čtenář, in: Česká literatura2-3/2006
75.Alan Kirk and Tom Thatcher, Memory, tradition, and text:Uses of the Past in Early Christianity, Society of Biblical Literature, 2005, ISBN 9781589831490
76.Thatcher,T.,What We Have Heard from the Beginning:The Past, Present, and Future of Johannine Studies, Baylor University Press, 2007, ISBN 978-1-60258-010-7
77. Trifonas, P., P., Barthes and the empire of signs,Icon book UK, Totem books USA, 2001, ISBN 1 84046 277 9
78.Vansina,J.,Oral tradition as history,The University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1985, ISBN 0-299-10214-9
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK