Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strach a obavy pacientů při provádění invazivních výkonů studenty ošetřovatelství
Název práce v češtině: Strach a obavy pacientů při provádění invazivních výkonů studenty ošetřovatelství
Název v anglickém jazyce: Fear and anxiety of patients during invasive procedures performed by nursing students
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK (12-UET)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miloš Mauer
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2017
Datum zadání: 13.12.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Literatura

1. ?Anatomie emocí : struktury lidské zkušenosti - Keleman, Stanley
2. Úzkost a její smysl - Kast, Verena
3. Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách - Hanovská, Lenka
4. Lidské emoce - Milan Nakonečný
5. Emoce a interpersonální vztahy - Ivan Slaměník
6. Základy psychologie emocí - autor Iva Stuchlíková
7. Speciální psychoterapie - Úzkost a strach - Jan Vymětal
8. HYLČEROVÁ, Iveta. Úloha strachu při invazivních zákrocích. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, 2007. 82 s. Vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
9. ? Strach, obavy a jejich překonávání / Lucien Auger
10. ?Základní formy strachu : typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů / Fritz Riemann
Předběžná náplň práce
Klíčová slova:
Strach, strach z invazivních výkonu, obavy, emoce, invazivní výkon.

Náplň práce:
Cíl
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda při ošetřování studenty pacient má strach a obavy, a jaký to má dopad na jeho psychické pohodlí.
Bakalářská práce bude zpracována převážně jako výzkumná studia formou kvalitativního výzkumu.

Výzkumné otázky
Trpí pacient před invazivním výkonem prováděním studentem pocitem strachu?
Dokáže pacient odmítnou studenta na základě svých obav, nebo se cítí povinen podstoupit výkonu i v případě strachu?
Má vliv pobyt v nemocnici na jeho souhlas?
Jaké jsou nejčastější příčiny strachu a obav, a které faktory tito pocity snižuji?
Jaké informace o zkušenostech studenta pacienti by chtěli vědět, aby jejich obavy byly co nejnižší.
Metodika výzkumu
Podstata je založena na kvalitativním sociologickém výzkumu, který bude proveden formou dotazování polo řízením rozhovorem. Rozhovory budou nahrány na diktafon a následně přepsány do Bakalářské práce.
Struktura
Emoce
- Základy psychologie emoci
Strach
- Vymezení pojmu strachu
- Strach z bolesti
- Projevy strachu
Psychologické aspekty vlivu pobytu v nemocnice

Etický kodex
- 4. základní principy lékařské etiky
Situační nekompetence


Profesní příprava ošetřovatelek
- Vzdělávání sester v ČR
- Výkony, které student může provádět
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Key words:
Fear, fear of invasive performance, anxiety, emotion, invasive performance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK