Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Bodies“ sonda do myšlení české společnosti
Název práce v češtině: „Bodies“ sonda do myšlení české společnosti
Název v anglickém jazyce: The "Bodies" Probe into the Thinking of the Czech Society
Klíčová slova: Anatomie, etika, duše, tělo, život, smrt, dárce, eschatologie, výstava, „Bodies“
Klíčová slova anglicky: Anatomy, ethics, soul, body, life, death, donor, eschatology, exhibition, „Bodies“
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2017
Datum zadání: 09.12.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
Seznam odborné literatury
COUR DE CASSATION. Rozsudek č. 764 ze dne 16. září 2010. Dostupné z: <http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/dokument/90/kasacni.htm>. Cit. 12. 10. 2017.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Zákon o pohřebnictví, č. 256/2001 Sb. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256>. Cit. 12. 10. 2017.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. Věstník MZ ČR. Dostupné z: <http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c-4-/2017_13683_3699_11.html>. Cit. 12. 10. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zákon o zdravotních službách, č. 372/2011. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/zakon/372/2011>. Cit. 12. 10. 2017.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Občanský zákoník: č. 89/2012 Sb. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89>. Cit. 12. 10. 2017.

SOUD I. STUPNĚ V PAŘÍŽI. Rozhodnutí o předběžném opatření v urychleném soudním řízení. Dostupné z: <http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/dokument/90/bodies2.pdf>. Cit. 12. 10. 2017.

WIKISKRIPTA. Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Dostupné z: <http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C3%9Amluva_o_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1vech_a_biomedic%C3%ADn%C4%9B>. Cit. 12. 10. 2017.

Elektronické periodikum, příspěvek

JAN PAVEL II. O transplantacích. Teologické texty, 2004. Dostupné z: <http://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-4/Jan-Pavel-II-o-transplantacich.html>. Cit. 12. 10. 2017.

KAŠPARŮ, Max. Základní problémy lidské psyché pramení ze vztahů. ČT24: Česká televize, 2012. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1185803-mladi-lide-trpi-podvyzivou-lasky-rika-jaroslav-m-kasparu>. Cit. 12. 10. 2017.

Jiný dokument

ŇAŇKA, Doc. MUDr. Ondřej. Stanoviska. Česká anatomická společnost, 2017. Dostupné z: < http://cas.lf1.cuni.cz/stanovisko2017.pdf>. Cit. 12. 10. 2017.

ŇAŇKA, Doc. MUDr. Ondřej. Stanoviska. Česká anatomická společnost, 2014. Dostupné z: <http://cas.lf1.cuni.cz/bodies2014.pdf>. Cit. 12. 10. 2017.

ŇAŇKA, Doc. MUDr. Ondřej. Stanoviska. Česká anatomická společnost, 2012. Dostupné z: <http://cas.lf1.cuni.cz/bodies2012.pdf>. Cit. 12. 10. 2017.

SMETANA, Prof. MUDr. Karel. Stanoviska. Česká anatomická společnost, 2007. Dostupné z: <http://cas.lf1.cuni.cz/stanoviskoCAS.pdf>. Cit. 12. 10. 2017.

Literatura

BENEDIKT XVI. Eschatologie: smrt a věčný život. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2017.

HŘÍBEK, Tomáš. Jaké to je, nebo, O čem to je?: Místo vědomí v materiálním světě. Praha: Filosofia, 2017.

KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004.

MEISNER, Joachim. Dívat se srdcem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Zdeněk Susa, 2012.

PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
Předběžná náplň práce
Výstava „Bodies“ i po deseti letech provozování vzbuzuje silné kontroverzní reakce. Autoři výstavy zemřelých těl mluví o vzdělávání, odpůrci zas o neetickém vydělávání.
Česká společnost má svůj hodnotový systém, který se vyvíjel staletími. V bakalářské práci se snažím o reflexi společenského dění, které zaznamenává změnu mentality a hodnotové orientace, ovlivněnou novými možnostmi seberealizace.
V médiích, a nejen v nich, zazněl na výstavu nespočet názorů. Vyjádřili se k ní přední čeští odborníci z řad lékařů, teologů, novinářů, teoretiků umění a jejich názory byly převážně odmítavé. Zájem veřejnosti o její zhlédnutí měřen počtem prodaných vstupenek je veliký.
Cílem práce je zaznamenat analytickou metodou sondu, v níž přiblížím českou společnost v konkrétním jednání, které převážná většina vnímá jako bezproblémové. Nastalá situace je vynikající školou reality, v níž žijeme.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Having been on for ten years, “Bodies” The Exhibition still arouses strong controversial reactions. The authors of the exhibition of dead bodies speak about education, whereas the opponents object it is an unethical business.
The Czech society has its system of values, which has developed over centuries. The objective of my Bachelor thesis is to monitor the social affairs, which reflect the change of mentality and orientation of values as influenced by new possibilities of self-fulfilment.
In media, and not only there, a sheer variety of opinions was given on the exhibition. Leading Czech scholars, including medical doctors, theologians, journalists and art historians, gave their statements; their views being mostly a rejection. Judging from the number of tickets sold, the interest of the public to see the exhibition is great.
The purpose of my thesis is to record a probe by means of the analytic method, within which I describe the Czech society in a specific conduct perceived by the majority as non-problematic. The current situation is an excellent way to learn about the real world we live in.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK