Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překročení mezí krajní nouze a nutné obrany ve světle judikatury
Název práce v češtině: Překročení mezí krajní nouze a nutné obrany
ve světle judikatury
Název v anglickém jazyce: Exceeding the private defence and exigency limits
in light of case law
Klíčová slova: Okolnosti vylučující protiprávnost Krajní nouze Nutná obrana Překročení mezí
Klíčová slova anglicky: Circumstances excluding illegality Self-defence Exigency Excess
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2017
Datum zadání: 04.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 10:00
Místo konání obhajoby: m. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená práce se zabývá problematikou dvou významných trestněprávních institutů, krajní nouzí a nutnou obranou, které jsou řazeny mezi okolnosti vylučující protiprávnost. Důsledkem těchto okolností, jak již lze dovodit z jejich samotného názvu, je skutečnost, že nedojde ke spáchání trestného činu a trestní odpovědnost pachatele v době páchání činu jinak trestného vůbec nenastává. To však jedině za předpokladu, že pachatel v době činu jinak trestného jednal za splnění veškerých podmínek, které trestní zákoník pro tu kterou okolnost vylučující protiprávnost stanoví a s nimiž spojuje vyloučení protiprávnosti jeho jednání. Trestní odpovědnost pachatele tedy závisí na posouzení, zda byly stanovené podmínky splněny a zda pachatel svým jednáním vytyčené meze nepřekročil.
Cílem práce je detailně představit stávající právní úpravu krajní nouze a nutné obrany, zvláště pak podmínky a meze jejich překročení, a posoudit, zda je právní úprava těchto okolností ve své stávající podobě rozumná a dostatečná, nebo zda by byly žádoucí její dílčí úpravy či konkretizace, a to i s přihlédnutím k závěrům prezentovaným v judikatuře.
Práce je strukturována do čtyř částí. V úvodní části se věnuji problematice okolností vylučujících protiprávnost v širších souvislostech, vysvětluji jejich podstatu, účel a důležitost v rámci trestního práva, poukazuji na související procesní důsledky a stručně představuji charakteristiku jednotlivých typizovaných okolností vylučujících protiprávnost. Jádro práce je obsaženo v její druhé a třetí části, kde se podrobně věnuji dvěma nečastějším a nevýznamnějším okolnostem vylučujícím protiprávnost, krajní nouzi a nutné obraně. Součástí obou těchto stěžejních částí je komplexní zachycení stávající právní úpravy krajní nouze a nutné obrany, stručné představení jejich historického vývoje, zkoumání jednotlivých podmínek utvářejících meze těchto institutů a jejich nesplnění s přihlédnutím k případům z rozhodovací praxe soudů. Vytyčuji nedokonalosti a výkladové nejasnosti aktuální právní úpravy a na tomto základě se snažím nabídnout řešení sporných otázek a zároveň nastiňuji možné návrhy řešení právní úpravy do budoucna, a to s přihlédnutím k judikatorním závěrům a závěrům právních odborníků obsažených v trestněprávní nauce. Práci uzavírá část čtvrtá, v níž pojednávám o důsledcích překročení mezí okolností vylučujících protiprávnost za účelem komplexního uchopení dané problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This rigorous thesis deals with the topic of self-defence and exigency, which belong to circumstances precluding wrongfulness, and the exceeding of their limits. The consequence of the circumstances precluding wrongfulness is the fact that no criminal offence is committed and the criminal liability of the offender does not occur at all. Legal usage of these criminal law institutes needs to follow certain limits, which the Criminal Code provides for the individual circumstances precluding wrongfulness to prevent from any misuse of these circumstances. The criminal liability of the offender depends on compliance with these limits.
The main aim of my thesis is to introduce the comprehensive legislation of self-defence and exigency, focusing on their limits and exceeding of these limits, to assess the positives and negatives accompanying current legislation, and to point out the specifics, imperfections and ambiguities of interpretation of current legislation, also in the light of the case law.
The thesis is structured into the accompanying four parts. The opening part is concerned with circumstances precluding wrongfulness in broader context, I provide their basic definition, explain their main purpose, point out their importance in our criminal law, mention their procedural consequences and briefly present the characteristics of the individual circumstances precluding wrongfulness. The major parts of this thesis are the second and the third, where I discuss the most common and familiar circumstances precluding wrongfulness (self-defence and exigency). In the individual chapters and subchapters of the second and the third part I introduce the characteristics of self-defence and exigency and their historical development and discuss their current legislation, followed by an analysis of their limits and exceeding of these limits in the light of case law and theory. I provide a critical assessment and point out the specifics, imperfections and ambiguities of interpretation of current legislation of these limits of self-defence and exigency and exceeding these limits. On the basis of all this I have tried to outline possible changes. De lege ferenda considerations are analyzed in detail in individual chapters and summarized at conclusion of this thesis. Conclusion of this thesis also contains a review of the current legislative proposals. The thesis concludes with the fourth part, in which I discuss the criminal consequences of exceeding of the self-defence and the exigency statutory limits.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK