Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti zapojení dítěte které se nachází na okraji dětské skupiny ve třídě mateřské školy
Název práce v češtině: Možnosti zapojení dítěte které se nachází na okraji dětské skupiny ve třídě mateřské školy
Název v anglickém jazyce: The possibilities of engaging a child who is at the fringe of a children´s group in the kindergarten class
Klíčová slova: Socializace, inkluze, asistent pedagoga, vývojová dysfázie, herní činnosti
Klíčová slova anglicky: Socialization, inclusion, teacher's assistant, evolutional dysphasia, playing activities
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2017
Datum zadání: 14.12.2017
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S210
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zaměření bakalářské práce se bude orientovat v možnostech jak pracovat s dětskou skupinou ve třídě mateřské školy, kde je dítě se speciální potřebou – konkrétně s vývojovou dysfázií - a současně se toto dítě nedokáže začlenit, pro svůj zdravotní problém. Problematika, kterou bude BP řešit, úzce souvisí s interaktivní inkluzí ve skupině předškolních dětí. Do teoretické části budou začleněny kapitoly, které budou východiskem pro bližší porozumění potřeby socializace u dětí v předškolním věku, co tuto potřebu podmiňuje a jaká mohou být rizika v jejím nedostatečném naplnění. Dále kapitola, zaměřená na orientaci v legislativních dokumentech ohledně vzdělávání dětí se speciálními potřebami (např. v RVP PV a v materiálech týkajících se inkluze v pedagogické práci), případně požadavky na pedagogického asistenta. Dále bude popsána základní charakteristika zdravotního znevýhodnění, které se týká daného dítěte, jež potřebuje podporu v začlenění do skupiny ve třídě MŠ. Studentka prostuduje i literaturu, která přináší praktické podněty k herním aktivitám vhodným pro podporu kvalitního soužití vrstevnické skupiny. Pro praktickou část budou formulovány cíle zaměřené jednak na bližší poznání dynamiky soužití ve vrstevnické skupině ve vztahu k vyčleňovanému dítěti, na pozici asistenta pedagoga a jeho přínos pro toto dítě, bude vypracován, ověřen a evaluován program pro podporu sociálních vztahů mezi dětmi ve třídě mateřské školy. Budou vyhodnoceny a konkrétně vysloveny přístupy/ činnosti, které pomáhaly v začleňování daného dítěte i pomáhaly v podpoře kultivovat celou vrstevnickou skupinu. Po shrnutí výsledků ve vztahu k výzkumným otázkám bude následovat kapitola Diskuze zaměřena na další zjištění, případná doporučení, která vznikala v průběhu realizace připraveného programu na podporu zkvalitnění vztahů ve třídě. Závěr bude syntetizovat poznatky z výzkumu na základě struktury vyslovených cílů.

Seznam odborné literatury
BYTEŠNÍKOVÁ,I. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada 2012. ISBN 987-80-247-3008-0.
DVOŘÁK,J. Logopedický slovník:/terminologický a výkladový/. 3.upr. vydání, Logopedické centrum, 2007. ISBN 978-80-902536-6-7.
DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. 2.vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-8197.
HOSKOVCOVÁ,S., RYNTOVÁ, L. Výchova k psychické odolnosti dítěte. Praha: Grada, 2009.
KLENKOVÁ,J. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0852-3.
KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v MŠ v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.
KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2.rozš. vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.
KUTÁLKOVÁ,D. Opožděný vývoj řeči. Dysfázie: metodika reedukce. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-177-6.
LECHTA,V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.
LEJSKA,M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-038-7.
MERTIN, V., GILLERNOVÁ,I (eds) Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2.přeprac. vydání. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-627-8.
PRUCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3181-0.
RVP PV, MŠMT, leden 2017.
VAGNEROVÁ,M. Vývojová psychologie:Dětství a dospívání. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
VÍTKOVÁ,M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika:Integrace školní a speciální. 2.přeprac. vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
ZELINOVÁ, M. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha:Portál, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK