Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodič a jeho dítě do 10 let ve vztahu k novým technologiím
Název práce v češtině: Rodič a jeho dítě do 10 let ve vztahu k novým technologiím
Název v anglickém jazyce: A parent and his/her child under 10y in relation to new technologies
Klíčová slova: Technologie|média|dítě|rodiče|informace|gramotnost|edukace|bezpečí|online
Klíčová slova anglicky: Technology|media|child|parents|information|literacy|education|safety|online
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2019
Datum zadání: 03.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Sandra Ort Feyglová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, zda děti díky novým technologiím ztrácejí kontakt se svým okolím, stávají se sociálně izolovanými. Na základě analýzy stupně informační gramotnosti rodičů a míry jejich edukace ohledně bezpečnosti směrem k dětem, nabídnout pohled na různé rodičovské strategie a technologickou vybavenost. Teoretická část práce stručně představí problematiku na základě studia dostupných odborných zdrojů a nabídne jejich kritickou reflexi. Praktická kvalitativní výzkumná část práce bude realizována pomocí rozhovorů a dotazníků na míru sociální izolace dětí.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
PIFKA, Tomáš. Informační gramotnost. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 48 s. ISBN 978-80-244-2622-8.
Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání: odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti a pregramotnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017- . ISSN 2533-7882. Dostupné také z:http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost.
SLOBODA, Zdeněk. Mediální výchova v rodině: postoje, nástroje, výzvy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 246 stran. Kultura, média, komunikace. Paedagogia mediorum. ISBN 978-80-244-4496-3.
ECKERTOVÁ, Lenka a DOČEKAL, Daniel. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. ISBN 978-80-251-3804-5.
http://www.nielsen-admosphere.cz/press/i-pro-deti-uz-jsou-chytre-technologie-standardem-ve-skupine-10-14-let-ma-vlastni-smartphone-8-z-10-deti/
Epoch times - Závislost na digitálních přístrojích ohrožuje hlavně děti a dospívající. Praha: Milan Kajínek, 2015- . ISSN 2533-4670.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK