Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu
Název práce v češtině: Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu
Název v anglickém jazyce: Remote sensing as indicator of Soil structure changing
Klíčová slova: Dálkový průzkum, půda, pedologie, vlhkost, struktura
Klíčová slova anglicky: Remote Sensing, Soil, podology, moisture, structure
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 28.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Oponenti: RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce podává přehled o spektrálním chování půdy, možnostech využití metod dálkového průzkumu Země v pedologii a jejich využití v praxi. Cíl praktické části je zmapovat vybrané území a nasbírat informace o zdejší mozaikovitosti půdy viditelné z některých leteckých snímků. Cílem práce je porovnat data shromážděná pomocí dálkového průzkumu s informacemi z terénního šetření a odebraných vzorků a na základě toho vysvětlit podstatu, příčiny a možný budoucí vývoj sledovaného jevu a posoudit, zdali je dálkový průzkum vhodnou metodou na řešení této problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis gives an overview of the spectral reflectance of the soil, the possibilities of using Remote Sensing in pedology and their use in practice. The aim of the practical part is to map the selected territory and to collect information about the local mosaicity of soil visible from some aerial photographs. The aim of the thesis is to compare data collected by remote sensing with data from field survey and explain the causes and possible future development of the observed phenomenon and consider if remote sensing is a suitable method for solving this problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK