Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effect of habitat continuity and management on species composition and diversity
Název práce v češtině: Vliv kontinuity a managementu stanoviště na druhové složení a diverzitu
Název v anglickém jazyce: The effect of habitat continuity and management on species composition and diversity
Klíčová slova: Karpatské louky, druhová bohatost, druhová skladba, management, kontinuita, vlastnosti druhů, obnova travních porostů, bývalá orná půda, abiotické faktory.
Klíčová slova anglicky: Carpathian grasslands, species richness, species composition, management, continuity, species traits, grassland restoration, ex-arable land, abiotic factors.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2017
Datum zadání: 27.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit rozdíly v druhovém složení na lokalitách vzájemně se lišících dobou kontinuity a prováděným managementem v severní části Bílých Karpat. Na základě tohoto srovnání budou identifikovány druhové vlastnosti diferencující obě skupiny rostlin. Odlišná historie jednotlivých lokalit poskytuje náhled na rozdílnou migrační schopnost druhů v krajině. Studie přispěje k vyzdvižení důležitosti tradičních forem hospodaření pro rozmanitost krajiny a organismů v ní žijících. Díky úzké spolupráci se správou CHKO Bílé Karpaty i s firmami věnujícími se praktické obnově krajiny je tento projekt modelovým projektem přenosu teoretických poznatků do ochranářské praxe.

Otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi druhovým složením a diversitě dvou typů lokalit?
2. Jak se druhy s různou afinitou k různě starým lokalitám liší ve svých vlastnostech?
3. Do jaké míry je druhové složení lokalit vysvětlitelné jejich abiotickými charakteristikami a prostorovou pozicí?

Metodika:Dle místa výskytu podle Atlasu rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty byl sestaven seznam druhů vyskytujících se v okolí cílové oblasti. Škrtací metodou budou mapovány lokality v okolí Štítné nad Vláří – Popov. Lokality se od sebe liší stářím a lze je rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou původní travnaté porosty starší více než 80 let, na kterých většinou probíhá pastva skotu nebo jsou koseny. Druhou skupinou jsou bývalá pole, jež byla v průběhu 80. a 90. let 20. století zatravněna komerční jetelotravní směsí a v současnosti na nich probíhají krajinářské úpravy, jsou využívány jako pastvina nebo jsou koseny. Lokality jsou vybrány na základě údajů z databáze LPIS poskytnuté firmou Javorník s. r. o. a na základě nejnovějšího mapování přírodních habitatůmapy.nature.cz. Plánovaný počet lokalit je 100 lokalit celkem. Jsou vybrány tak, aby představovaly reprezentativní vzorek od každého z obou typů. Srovnáním těchto lokalit bude sledováno složení druhů přítomných pouze na okolních původních stanovištích a druhů schopných kolonizovat nově vzniklé lokality. Z databází budou pro jednotlivé studované druhy zjišťovány také údaje o jejich biologických vlastnostech (Kattge et al., 2011; Kleyer et al., 2008). Tyto údaje o vlastnostech druhů vyskytujících se na starých a nových lokalitách budou posléze srovnávány. Z mapových podkladů budou pro každou lokalitu zjištěny její abiotické vlastnosti (sklon, orientace, míra osluněnosti apod.) a jejich vzájemná prostorová pozice. To umožní testovat jaký je relativní význam těchto faktorů pro druhové složení ve srovnání s historií lokality. Současně bude možné studovat, do jaké míry je druhové složení nových lokalit ovlivněno jejich vzdáleností od lokalit starých.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK