Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace politiků v období totality a demokracie. (Konkretizace na komparaci novoročních projevů G. Husáka a V. Havla)
Název práce v češtině: Komunikace politiků v období totality a demokracie. (Konkretizace na komparaci novoročních projevů G. Husáka a V. Havla)
Název v anglickém jazyce: Communications in the period of totality and democracy. (Specification in comparison of new year speeches of presidents G.Husak and V. Havel)
Klíčová slova: komunikace, totalita, demokracie, novoroční projevy, Gustáv Husák, Václav Havel
Klíčová slova anglicky: communication, totality, democracy, New Year’s speeches, Gustav Husak, Vaclav Havel
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2017
Datum zadání: 27.11.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části charakterizovat problematiku politické komunikace, z hlediska obsahového i jazykového.
Dále charakterizovat jazyk a komunikaci politiků v období totality a demokracie - využít s ohledem na studijní
kombinaci (Čj a ZSV) interdisciplinární přístup.
V praktické části analyzovat a komparovat obsah a formu vybraných novoročních projevů prezidentů G. Husáka a V. Havla.
Seznam odborné literatury
Jablonski,A. Politický marketing. Brno: Barrister, 2006
Ftorek,I Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nechat se ovlivňovat. Praha: Grada, 2012
Janoušek,J. Psychologické aspekty verbální komunikace. Praha:
Jirák,J. a Říchová B. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000
De Vito,J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha:
Štědroň,B. Politika apolitický marketing. Praha: C.H.Beck, 2013
Váňa,T. jazyk a totalitarismus. Brno: Centrum pro studium demokraciea kultury, 2013
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o vlivu totalitního a demokratického režimu na komunikační schopnosti a možnosti tehdejších prezidentů na našem území. Teoretická část vymezuje komunikaci politickou a nepolitickou. Zaměřuje se mimo jiné na charakteristiku totality a demokracie a popisuje povahu jazykového systému češtiny v obou režimech. Zahrnuje také stručnou historii novoročních projevů a jejich jazyková specifika, jelikož teoretická část je zaměřena právě na tyto komunikační příležitosti.
Praktická část se zaměřuje na rozbor novoročních projevů posledního totalitního a prvního demokratického prezidenta, u každého se podrobně rozebírá právě jeden projev. Ohled je brán také na životní osudy těchto dvou osobností. Projevy posuzujeme z hlediska obsahového, lingvistického a psychologického, zřetel bereme také na povahu celé komunikace. V závěru se snažíme přinést komparaci obou řečníků a jejich komunikačních schopností.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the influence of totalitarian and democratic regime at the communication abilities and possibilities of then presidents in our country. The theoretical part distinguishes between political and apolitical communication. Besides other things, it focuses on the characteristics of totalitarianism and democracy and describes the dispositions of language system at both regimes. It also includes a brief history of New Year's speeches and their language particularities because the theoretical part is focused exactly on those communication opportunities.
The practical part focuses on the analysis of New Year's speeches of the last totalitarian and the first democratic presidents, with only that exact speech being analysed in detail in both cases. The life stories of both personages are also taken into consideration. Speeches are analysed from the content, linguistic and psychological viewpoint, emphasis being on the meaning of the entire communication. In the conclusion it is attempted to introduce the comparison of both speakers and their communication abilities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK