Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pátrání po původu vysokohorských endemických zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. ve střední Evropě.
Název práce v češtině: Pátrání po původu vysokohorských endemických zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. ve střední Evropě.
Název v anglickém jazyce: Searching for the origin of high-altitude endemic harebells from Campanula rotundifolia agg. in central Europe.
Klíčová slova: Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., průtoková cytometrie, morfologická variabilita, multivariační morfometrika, mikrosatelity, horské ekotypy
Klíčová slova anglicky: Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., flow cytometry, morphological variability, multivariate morphometrics, microsatellites, mountain ecotypes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristýna Šemberová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2017
Datum zadání: 30.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Roswitha Elisabeth Schmickl, Ph.D.
Mgr. Veronika Konečná, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnocení fenotypové a genetické variability horských endemických taxonů ze skupiny Campanula rotundifolia agg. (C. tatrae, C. scheuchzeri, C. bohemica, C. gelida) ve střední Evropě. Předpokládají se sběry z minimálně 30 lokalit v Tatrách a v Alpách, doplněné dále o materiál získaný z předchozích studií v Krkonoších a Jeseníkách (Hanušová 2014). Rostliny budou zhodnoceny pomocí biosystematických metod (průtoková cytometrie, multivariační morfometrika, molekulární metody – analýzy mikrosatelitů). Porovnání morfologické a genetické variability a variability ve velikosti genomu studovaných tetraploidních vysokohorských endemických taxonů přispěje k odhalení evolučního původu jednotlivých endemických linií. Navzdory velké vzájemné morfologické podobnosti jednotlivých taxonů se pro endemita každého pohoří předpokládá jiný evoluční původ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study is to evaluate phenotypic and genotypic variation od high-altitude endemic taxa from Campanula rotundifolia agg. (C. tatrae, C. scheuchzeri, C. bohemica, C. gelida) in central Europe. The plan is to sample material from at least 30 localities in the Tatry Mts. and the Alps, and combine it with already collected material from Krkonoše Mts. and Jeseníky Mts. (Hanušová 2014). Samples will be analyzed by biosystematic methods (flow cytometry, multivariate morphometrics, molecular methods – microsatellites analysis). The comparison of morphological, genome size and genetical variation of the studied tetraploid high-altitude endemic taxa will set the light on the evolutionary history of individual endemic lineages. Despite the high morphological similarity of individual taxa each endemic lineage is supposed to have a different evolutionary history.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK