Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migrace z Bangladéše do Evropy
Název práce v češtině: Migrace z Bangladéše do Evropy
Název v anglickém jazyce: Migration from Bangladesh to Europe
Klíčová slova: Bangladéš|migrace|diaspora|polo-strukturované rozhovory
Klíčová slova anglicky: Bangladesh|Migration|Diaspora|Semi-structured interviews
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2017
Datum zadání: 23.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza migrace obyvatel Bangladéše do Evropy od vzniku samostatného státu Bangladéš až do dnešních dnů. Dle současných výzkumů dochází k nárůstu počtu migrantů z Bangladéše přicházejících do Itálie od počátku 90. let 20. století. Právě z tohoto důvodu se práce detailně zaměřuje na případ Itálie a po zhodnocení dostupné literatury k tématu nabízí ucelený vhled do problematiky. Součástí práce je terénní výzkum v Bangladéši a Itálii v roce 2018. Výzkum je navržen jako rozvíjející a níže uvedené výzkumné otázky mohou být v průběhu psaní práce a během sběru dat v Bangladéši a Itálii upřesněny. Klíčovými nástroji práce jsou metody hloubkových a polo-strukturovaných rozhovorů při zachování anonymity respondentů. Rozhovory budou vedeny jak s experty na migraci z akademického i nevládního sektoru, tak i se samotnými migranty v Bangladéši a v Itálii.
Výzkumné otázky:
1. Jaké jsou příčiny migrace Bangladéšanů do Evropy, především do Itálie?
2. Jak vypadá proces rozhodování o migraci? A na základě jakých informací se rozhodují?
3. Lze vysledovat nějaké trendy v migraci Bangladéšanů do Itálie (počty, destinace, aj?).
Osnova
1. Úvod
1.1 Cíl práce
1.2 Definice pojmů
1.3 Literatura zhodnocení dosavadních výzkumů a sekundární literatury
2. Migrace a Bangladéš
2.1 Historický kontext vzniku Bangladéše se zvláštním zřetelem k migraci
2.2 Bangladéš dnes a současné trendy vnitřní migrace
2.3 Remitence a jejich význam pro domácnosti a národní ekonomiku
2.4 Klimatické změny a jejich vliv na migraci z Bangladéše
3. Migrace z Bangladéše
3.1 Významné destinace pro migranty z Bangladéše
3.2 Přehled imigrace z Bangladéše do evropských zemí
4. Migrace do Itálie
4.1 Migrace do Itálie v minulosti
4.2 Současné trendy migrace do Itálie
4.3 Bangladéšská diaspora v Itálii
5. Případová studie migrace z Bangladéše do Itálie
5.1 Metodologie
5.2 Reflexe průběhu výzkumu
5.3 Prezentace dat
5.4 Diskuse
6. Závěr
Seznam odborné literatury
Literatura

BRINKMANN, S., JACOBSEN, M. H., KRISTIANSEN, S. Historical Overview of Qualitative research in the Social Sciences. In: LEAVY, P., 2014, The Oxford Handbook of Qualitative Reserch. Oxford: Oxford University Press.

DELLA PUPPA, F. Being Part of the Family: Social and Working Conditions of Female Migrant Care Workers in Italy. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 2012, 20 (3), 182-198.
DELLA PUPPA, F. Ambivalences of the emotional logics of migration and family reunification: emotions, experiences and aspirations of Bangladeshi husbands and wives in Italy. Identities. Global Studies in Culture and Power. 2016, 23, 1-18.

DELLA PUPPPA, F., SREDANOVIC, D. Citizen to stay or citizen to go? Naturalization, security, and mobility of migrants in Italy. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 2016, 0 (0), 1-18.

DELLA PUPPA, F. Home between bidesh and shodesh: domestication of living spaces, identity and gender experiences in the Bangladeshi diaspora. Dve Domovini/Two Homelands. 2015, 42 (2), 97-111.

DELLA PUPPA, F. A bidesh in the middle of the Mediterranean Sea: biographical trajectories and migration patterns in the Bangladeshi diaspora in Italy. Arts & Humanitas. 2013, 7 (2), 99–118.

DELLA PUPPA, F. Men’s experiences and masculinity transformations: migration and family reunification in the Bangladeshi diaspora in Italy. In. TSOLIDIS, G. Migration, Diaspora and Identity. Cross-National Experiences. New York: Springer, 2014.

DELLA PUPPA, F. Preface. In: Anthias, P. Migration from Kedarpur to Italy (Working Paper Series no. 44). RMMRU: Dhaka 2014.

DONATO, K.M., CARRICO A.R., SISK, B. and PIYA B. Different but the Same: How Legal Status Affects International Migration from Bangladesh. ANNALS, AAPSS. 2016, 666 (1), 203-2018.

FILIPSKÝ, J., KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B., MAREK, J., VAVROUŠKOVÁ S. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

KNIGHTS, Melanie. Bangladeshi Immigrants in Italy: from Geopolitics to Micropolitics. Transactions of the Institute of Britihs Geographers. 1996, 21 (1), 105-123.

KNIGHTS, M., King, R., The Geography of Bangladeshi Migration to Rome, International Journal of Population Geography. 1998, 4, 299-321.

KNIGHTS, M., Bangladeshi in Rome. The political, economic and social structure of a recent migrant group, In: Questioni di popolazione in Europa. Una prospettiva geografica (eds. Gentileschi, M. L., King, R.), Bologna: Patron Editore 1996.

KING, Russel and Melanie KNIGHTS. Bangladeshis in Rome: a case of migratory opportunism. In: W.T.S. Gould and A.M. Findlay (eds.). Population migration and the Changing World Order. New York: John Wiley and Sons, 1994.

KING, Russell. Recent immigration to Italy: character, causes, and consequences. GeoJournal. 1993, 30 (3), 283-92.

LEECH, B. L. Asking Questions: Techniques for Semistructured Interviews. Political Science and Politics. 2002, 35 (4), 665-668.

MANNAN, A. K., FREDERICKS, L. J. Determinants and socieconomic impact of remittances between Bangladesh and Italy: A multivariate analysis of religion of rural households. International Research Journal of Business and Social Science. 2015, 1 (1), 22-42.

MANNAN, A. K., FREDERICKS, L. J. The New Economics of Labour Migration (NELM): Econometric Analysis of Remittances from Italy to Rural bangladesh Based od Kinship Relation. In: International Journal of Migration Research and Development (UMRD). 2015, 1 (1), 1-21.

PUNCH, Keith F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008.

RAHMAN, M. M. and KABIR, M. A. Bangladeshi migration to Italy: the family perspective. Asia Europe Journal. 2012, 10, 251-265.

RAHMAN, M., M. A. KABIR. Moving to Europe: Bangladeshi Migration to Italy. Institute of South Asian Studies (Working Paper). 2012, No. 142, 1-19.

STOJANOV, R., BOAS, I., KELMAN, I., DUŽÍ, B. Local expert experiences and perceptions of environmentally induced migration from Bangladesh to India. Asia Pacific Viewpoint. 2017, 1-15.

STOJANOV, R., KELMAN, I., ULLAH, AKM A., DUŽÍ, B., PROCHÁZKA, D., KAVANOVÁ BLAHŮTOVÁ, K. Local Expert Perceptions of Migration as Climate Change Adaptation in Bangladesh. Sustainability, 2016, 8 (12), 1223.

ULLAH, A., M. RAHMAN. Migration Policy: Theoretical and Conceptual Issues. In: RAHMAN, M. (ed.) Asian Migration Policy: South, Southeast and East Asia. New York: Nova publishers 2012.

SÁNCHEZ-AYALA, Luis. Interviewing techniques for migrant minority groups, In: VARGAS-SILVA, Carlos (ed.). Handbook of Research Methods in Migration. Cheltenham (UK)/Northhampton (USA): Edward Elgar Pub 2012, s. 117 – 137

ZEITLYN, Benjamin. Migration From Bangladesh to Italy and Spain. Occasional paper. Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit, 2016.


Webové zdroje organizací

International Organization for Migration
United Nations High Commissioner for Refugees
Internal Labour Organization
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK