Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD
Název práce v češtině: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD
Název v anglickém jazyce: Further education of pedagogical staff in pre-school education of children with ADHD
Klíčová slova: vzdělávání, mateřské školy, speciální vzdělávací potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků, učitel
Klíčová slova anglicky: education, kindergarten , special educational needs, further education training of teachers, teacher
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2017
Datum zadání: 20.10.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 13:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, zda nabídka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků reflektuje a naplňuje současnou potřebu učitelů/učitelek v mateřských školách v problematice speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, a to konkrétně speciální poruchu učení „ADHD“.

Osnova:
Teoretická část
1. Kompetence učitele v mateřské škole
2. Speciální vzdělávací potřeby dětí v mateřské škole
3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v kontextu se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktická část
4. Cíl a charakteristika výzkumu
5. Analýza výsledků a jejich interpretace
6. Diskuse
7. Shrnutí výsledků
Závěr
Seznam odborné literatury
ČÁP, Jan, MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, s. r. o., 2001. ISBN 80-7178-463-X.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.
KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana, PUPALA, Branislav. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál 2001. ISBN 80- 7178-585–7.
LAZAROVÁ, Bohumíra a kol. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2006, 232 s., ISBN 80-7315-114-6.
SVOBODOVÁ, Eva. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada Publishing,a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.
ŠKRDLÍKOVÁ, Petra. Hyperaktivní předškoláci: výchova a vzdělávání dětí s ADHD. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0928-7.
TRAIN, Alan. Nejčastější poruchy chování dětí: jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-503-2.
ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0044-4.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. 10., zcela přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-800-7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK