Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosociální problematika klientů v domově s pečovatelskou službou
Název práce v češtině: Psychosociální problematika klientů v domově s pečovatelskou službou
Název v anglickém jazyce: Psychosocial issues of clients in a nursing home
Klíčová slova: Klient, domov s pečovatelskou službou, senioři, psychosociální problematika, průzkum, míra spokojenosti
Klíčová slova anglicky: Client, nursing home, seniors, psychosocial problematics, survey, measure of satisfaction, seniors
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2017
Datum zadání: 20.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2017
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
https://htf.cuni.cz/HTF-156.html
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury
Tištěná literatura
Haškovcová, H. (2010): Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.
Hauke, M. (2011): Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3849-9.
Hauke, M. (2014):Zvládání problémových situací se seniory: nejen v pečovatelských službách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5216-7.
Hrozenská, M. a Dvořáčková, D.(2013): Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4139-0.
Klevetová, D. a Dlabalová, I. (2008): Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2008. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2169-9.
Kopřiva, K. (2013): Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0528-9.
Novosad, L. (2009): Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
Rheinwaldová, E. (1999): Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-828-8.
Slowík, J. (2010): Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
Úlehla, I. (1999): Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-69-9.
Vágnerová, M. (2007)Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Internetové zdroje
[online]. Dostupné z: https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/kriminalita-pachana-na-seniorech/nasili-na-seniorech.html
[online].(2016) Copyright © 2016 cPanel, Inc. [cit. 30. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon
Macková (2013) [online]. Copyright © [cit. 30. 06. 2019]. Dostupné z:https://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-19-version1-long_term_care_of_the_elderly.pdf
Pfeiferová, Š a kolektiv autorů (2013) ed. Housing and social care for the elderly in Central Europe: WP3: main findings report. Prague: Institute of Sociology, AS CR, 2013. ISBN 978-80-73302337. [online]. Copyright © [cit. 28. 06. 2019]. Dostupné z: http://seb.soc.cas.cz/images/helps_files/WP3_final_report_print.pdf
Wienclaw, R., A. (2019): Growing Old: Social Aging: Univerzity Karlovy – Husitská teologická fakulta.[online]. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=592db22e-df48-415d-a83a-88bd301d4859%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=89185519&db=ers
Yeung, W., I., E. a kol. autorů (2016), Satisfaction with social care: the experiences of people from Chinese bagrounds with physical disabilities [online]. Dostupné z:http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=118481651&S=R&D=asn&EbscoContent=dGJyMNHr7ESeqa44yOvsOLCmr1GeqK9Srqy4TLWWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rud7yfrnb4osA
Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění[online]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101#cast2
Seznam použité literatury
Tištěná literatura
Haškovcová, H. (2010): Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.
Hauke, M. (2011): Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3849-9.
Hauke, M. (2014):Zvládání problémových situací se seniory: nejen v pečovatelských službách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5216-7.
Hrozenská, M. a Dvořáčková, D.(2013): Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4139-0.
Klevetová, D. a Dlabalová, I. (2008): Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2008. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2169-9.
Kopřiva, K. (2013): Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0528-9.
Novosad, L. (2009): Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
Rheinwaldová, E. (1999): Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-828-8.
Slowík, J. (2010): Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
Úlehla, I. (1999): Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-69-9.
Vágnerová, M. (2007)Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Internetové zdroje
[online]. Dostupné z: https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/kriminalita-pachana-na-seniorech/nasili-na-seniorech.html
[online].(2016) Copyright © 2016 cPanel, Inc. [cit. 30. 06. 2019]. Dostupné z: https://www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon
Macková (2013) [online]. Copyright © [cit. 30. 06. 2019]. Dostupné z:https://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-19-version1-long_term_care_of_the_elderly.pdf
Pfeiferová, Š a kolektiv autorů (2013) ed. Housing and social care for the elderly in Central Europe: WP3: main findings report. Prague: Institute of Sociology, AS CR, 2013. ISBN 978-80-73302337. [online]. Copyright © [cit. 28. 06. 2019]. Dostupné z: http://seb.soc.cas.cz/images/helps_files/WP3_final_report_print.pdf
Wienclaw, R., A. (2019): Growing Old: Social Aging: Univerzity Karlovy – Husitská teologická fakulta.[online]. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=592db22e-df48-415d-a83a-88bd301d4859%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=89185519&db=ers
Yeung, W., I., E. a kol. autorů (2016), Satisfaction with social care: the experiences of people from Chinese bagrounds with physical disabilities [online]. Dostupné z:http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=118481651&S=R&D=asn&EbscoContent=dGJyMNHr7ESeqa44yOvsOLCmr1GeqK9Srqy4TLWWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rud7yfrnb4osA
Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101#cast2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK