Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek
Název práce v češtině: Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek
Název v anglickém jazyce: The school-play center as an important institution for leisure time of schoolchildren as seen by its educators
Klíčová slova: Dítě mladšího školního věku, školní družina, volný čas, vychovatelka, základní školství
Klíčová slova anglicky: primary schoolchildren, school-play centre, leisure time, after-school facility educator, basic education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2017
Datum zadání: 19.11.2017
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M306, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s odbornou literaturou k tématu a bude sbírat data v terénu, která následně analyzuje. Svůj postup bude pravidelně konzultovat s vedoucím práce.
Seznam odborné literatury
HÁJEK, Bedřich, PÁVKOVÁ, Jiřina a kolektiv, 2003. Školní družina. Praha, Portál. ISBN 80-7178-751-5
HÁJEK, Bedřich a kolektiv, 2007. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny. Praha, Portál. ISBN 978-80-7367266-1
PÁVKOVÁ, Jiřina, HÁJEK, Bedřich a kolektiv, 2008. Pedagogika volného času. Praha, Portál. ISBN 978-80-7367-423-6
POSPÍŠILOVÁ, Helena, KOMÍNKOVÁ, Lucie, 2015. Svět školní družiny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4789-6
PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří, 2009. Pedagogický slovník. Praha, Portál. ISBN 978-80-7367-647-6
VACÍNOVÁ, Marie, TRPIŠOVSKÁ, Dobromila, FARKOVÁ, Marie, 2010. Psychologie. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-80-7452-008-2
Odborné články z časopisů Pedagogická orientace, ale hlavně Informatorium 3-8.
Články a informace o školních družinách ze stránek MŠMT.
Základní legislativa týkající se školních družin.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje školním družinám, jedná se o hluboký popis fungování školních družin ve všech aspektech jejich činnosti. Školní družiny patří mezi školská zařízení, jsou jednou z nejdůležitějších organizací pro trávení volného času dětí mladšího školního věku, přesto je jim věnována jen malá pozornost. Práce v teoretické části přináší základní informace o prostředí a funkci školních družin, osobnosti vychovatele, ale také charakterizuje dítě mladšího školního věku, kterému je školní družina určena. V praktické části přibližuje prostředí školních družin v hlubokém popisu jejich veškerých organizačních záležitostí, činností, přináší rozbor hlavního přínosu pro děti a nachází možnosti zlepšení fungování školních družin z pohledu vychovatelů. Práce také přináší názory vychovatelek, jaké činnosti považují u dětí za nejoblíbenější. Výzkumné šetření je realizována formou kvalitativního výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the topic of after-school care facilities. It develops a profound description of the functions of the after-school care facilities in all the aspects of their activities. The after-school facilities are included amongst school institutions; they are one of the most important organisations when it comes to the free time of children from the primary school. Despite that, they have not been given much attention. This thesis brings, in its theoretical part, the basic information about the environment and function of the after-school care facilities, the personality of their teachers but it also characterises the primary schoolchildren for whom the facilities are intended. In the empirical part, it expounds the environment of the after-school care facilities in the deep description of their organisational matters and activities. It also brings the analysis of the main benefits for children and seeks to find the possibilities of improvement of the functioning of the after-school facilities from the points of views of the teachers working there. This thesis also brings the opinions of the teachers; it shows which activities they think are the most popular amongst children. The research is implemented in the form of qualitative research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK