Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theory and applications of DoE (design of experiments) in pharmaceutical technology
Název práce v češtině: Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii
Název v anglickém jazyce: Theory and applications of DoE (design of experiments) in pharmaceutical technology
Klíčová slova: Design of Experiments, Quality by design, factorial design, pharmaceutical technology
Klíčová slova anglicky: Plánováni experimentu, plánování kvality, faktoriální design, farmaceutická technologie
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2018
Datum zadání: 02.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2018
Datum a čas obhajoby: 27.03.2024 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2024
Datum odevzdání tištěné podoby:19.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2024
Oponenti: prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
  doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Znalosti farmaceuticke technologie, znalosti matematiky a zejmena statistiky, provedeni laboratornich experimentu, prace s matematickym a statistickym softwarem.
Seznam odborné literatury
BOX, G., HUNTER S. and HUNTER W. Statistics for experimenters. 2nd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005. pp. 633, ISBN 13-978-0471-71813-0.

LI WAN PO, A. Statistics for pharmacists. London : Blackwell Science, 1997. 252 p. ISBN 0-632-04881-6.

MYERS, R.H., MONTGOMERY,D.C. Response Surface Methodology, 2nd edition, Wiley, NY 2002.

TOSENOVSKY, J. Planovani experimentu, VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2012.

ZVÁROVÁ, J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007 . 218 s. ISBN 978-80-7184-786-1.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je poskytnout důkladný úvod do těch přístupů typu DoE (plánování experimentu), které jsou užitečné pro odborníky v oboru farmaceutické technologie. Toto zahrnuje
- Podrobný ne však technický popis statistických principů nutných pro pochopení toho, jak používat tyto přístupy,
- Ilustrační příklady odebraných přímo z farmaceutické technologii (student bude provádět pokusy sám/sama),
- Informace o využití specializovaného statistického / matematického softwaru a
- Rozpracování potenciální nespolehlivosti DoE přístupů vyplývající z omezené statistické přesnosti, numerické nestability a vysoce rozměrných dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the thesis is to provide a thorough introduction into those DoE type approaches that are useful for practitioners in pharmaceutical technology. This includes
- a detailed but not technical description of the statistical background necessary to understand how to use these approaches,
- illustration with examples taken directly from pharmaceutical technology (the student will perform the experiments by her/himself),
- information on the usage of specialized statistical/mathematical software and
- elaboration of the restrictions of DoE approaches resulting from limited statistical accuracy, numerical instability and high-dimensionality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK