Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky
Název práce v češtině: Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky
Název v anglickém jazyce: The teacher’s comparison of siblings regarding their birth order
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: Pořadí narození významným způsobem ovlivňuje osobnost člověka. Každý sourozenec vnímá své okolní prostředí specificky a na stejný podnět může vývojově reagovat různými způsoby. I přes sdílené rodinné prostředí se proto v praxi často setkáváme s velmi markantními rozdíly nejen v oblasti osobnostních rysů člověka, ale i ve znalostech a dovednostech u jednotlivých sourozenců. Častým jevem je (zejména na menších školách), že učitelé i verbálně žáky=sourozence vzájemně srovnávají. Vzhledem k opakovaně prokázaným lepším studijním schopnostem prvorozených lze předpokládat, že učitelé při srovnávání častěji dávají mladšímu sourozenci „staršího“ za vzor, odkazují se na jeho lepší známky a výkony v jednotlivých předmětech. To však může mladšího sourozence významně ovlivnit a případně ještě vyostřit kompetitivní atmosféru a snahu se lišit. Výsledkem tedy může být pravý opak – místo lepších známek ještě horší výsledky.
o Náplní práce by bylo poskytnout základní vhled do problematiky sourozeneckých konstelací, provést dotazníkové šetření na základních či středních školách a kvantitativně analyzovat subjektivní výpovědi sourozenců týkající se porovnávání ze strany učitelů, jejich možné negativní/pozitivní důsledky a vyvodit případná doporučení pro pedagogy do praxe.
o Práci je možné zpracovávat rovněž jako bakalářskou práci (rešerši).
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK